Slugile cui sînt actorii ? Iată că ne lămurește „marea actriță” Stela Popescu

„Nu pot să vorbesc de draci…că-s plină de draci”
„Mai bine mergeam acasă decît să mă vedeți în halul acesta,,că sînt a dracului de dracul dracului”
ȘOCANT să auzim așa ceva din gura acestei „mari actrițe”cum o cinstesc unii fără să știe că vor fi părtași la osînda ei.Sfinții ne lămuresc clar cine sînt actorii și cam ce osîndă îi așteaptă și pe actori și pe cei care urmăresc spectacolelel lor și orce alte neorânduieli care se fac .
ȘOCANT să auzim așa ceva din gura ei!!dar se pare că Dumnezeu i-a silit pe diavoli să se descopere pentru lămurirea noastră ca să vedem cine sînt actorii,a cui slugi sînt…
„Nu pot să vorbesc de draci…că-s plină de draci”…,,că sînt a dracului de dracul dracului”
de obicei diavolii se ascund foarte bine,pentru a amăgi cît mai multe suflete…dar aici se pare că au fost siliți să se arate pentru lămurirea noastră să vedem cine sînt actorii…
Iată ce sînt actorii?Sfinții nu rămân mincinoși…Sfintele Canoane date de Sfinții Părinți ne lămuresc cine sînt actorii…și cît de aspru sînt pedepsiți cei care îndrăznească să facă așa ceva,dar și cei care le urmăresc măscăriciunile.
Și iată că „marea actriță ”ne lămurește clar cine sînt actorii?slugi ai diavolilor care țin departe pe oameni de pocăință și de cele duhovnicești.Oameni amăgiți de diavoli ca să fure din timpul mântuirii altora.
Ne spune Sf Nicodim Aghioritul în Hristoitia:
„Şapte mii patru sute de ani, şi mai bine, are diavolul de când a căzut din cer, iar până la sfârşitul lumii, Dumnezeu ştie câţi ani au să mai treacă. Totuşi, timpul acesta atât de lung, diavolul îl socoteşte foarte puţin, spre a-şi face voile lui cele drăceşti şi a-şi sătura răutatea lui, amăgind şi nimicind pe oameni. Pentru aceasta este scris în sfântul Apocalips că, după ce s-a surpat Bosforul din ceruri de arhanghelul Mihail, s-a pogorât pe pământ cu mânie mare, fiindcă ştia că puţină vreme are să mai împărătească şi să înşele pe oameni.
〈Vai celor ce locuiesc pământul şi marea, că s-a pogorât diavolul la voi, având mânie mare, ştiind că puţină vreme are〉(Apocalipsa 12, 12).
Diavolul, socoteşte pe cei şapte mii de ani, de puţină vreme şi pentru aceasta se sileşte cu multă mânie să înşele pe oameni; iar creştinii socotesc pe cei 70, sau 80 de ani ai vieţii lor, timp mult şi pentru aceasta voiesc să-l cheltuiască la jocuri şi la petreceri. O, mare nebunie şi necunoştinţă a creştinilor!”

Sfinții Părinți ne avertizează cam ce pedepse iau cei ce se duc la asemena măscăriciuni:
dumnezeiescul Hrisostom a zis:
..aceste jocuri drăceşti, răcesc evlavia cea către Dumnezeu, răcesc dumnezeiasca frică, împuţinează dumnezeiasca dragoste şi fac pe acei ticăloşi care le joacă, de ajung în atâta nefrică de Dumnezeu şi neevlavie, încât să petreacă la acestea toată ziua, ba de multe ori, şi toată noaptea, iar la biserica lui Dumnezeu să nu se apropie nicidecum, nici la Vecernie, nici la Utrenie, nici la sfânta Liturghie, precum cere datoria creştinilor…
Şi al doilea, pentru că, cu timpul poate cineva să răscumpere tot Cerul şi împărăţia cea din cer, poate să dobândească darul lui Dumnezeu, să se facă fiu al lui Dumnezeu şi să se unească cu Dumnezeu; şi cuprinzător a zice, poate să se facă omul cel muritor, — după dar şi punere — Dumnezeu.
O! mare înşelăciune, cu care diavolul râde şi înşală pe oamenii creştini cei de acum şi-i face să se muncească sufletele lor! Pentru aceasta şi eu am hotărât astăzi să mustru această înşelăciune şi să arăt răutăţile pe care le pricinuiesc jocurile de mai sus şi celor ce joacă şi celor ce privesc; şi prin urmare să dovedesc că, creştinii nu se cade nici să joace de acestea, nici să le privească şi iată încep.
Nu este alt lucru mai ieftin astăzi decât timpul; deoarece, creştinii cei de acum, de toate celelalte se întristează, le pare rău şi le scumpesc şi cu mare nevoie le lasă din mâinile lor; dar timpul care este atât de scump şi prea cinstit, atât de ieftin îl au, încât îl cheltuiesc fără părere de rău, la zadarnicele şi deşartele lucruri, adică: la domino, la cube, la cărţi, la alergări de cai, la teatre, la circuri şi la alte asemenea distracţii.
Creştinii, auzind pe proorocul Isaia, că Domnul „degrabă vine şi nu va zăbovi” (Isaia 14, 1), şi pe Avacum: „Venind, va veni şi nu va întârzia” (2, 3); cu toate acestea, ei socotesc tot dimpotrivă, că Dumnezeu zăboveşte a veni, şi-şi cheltuiesc vremea vieţii lor privind la jocurile altora.
Creştinii, auzind pe înţeleptul Sirah poruncindu-le:
„Adu-ţi aminte omule, că moartea nu zăboveşte” (Sirah 14, 12);
adu-ţi aminte că urgia lui Dumnezeu este aproape ca să te ajungă.
„Adu-ţi aminte că mânia nu va zăbovi” (Sirah 7, 17); totuşi ei îşi închid urechile ca aspida şi nu ascultă poruncile pe care le zice Duhul Sfânt, ci socotesc că moartea este foarte departe de ei şi că urgia lui Dumnezeu întârzie să vie asupra lor şi aşa cheltuiesc fără socoteală vremea cea scumpă care le-au dăruit-o Dumnezeu spre a se pocăi ca să poată scăpa de urgia lui Dumnezeu, la priveliştile cele vătămătoare de suflet ale jocurilor, ale măscăricilor şi altele asemenea.
Pedeapsa au nu numai actorii care amăgesc ufletele naive,ci și cei care le privesc :
Aceleaşi răutăţi pe care le pricinuiesc drăceştile jocuri celor ce le joacă şi le lucrează, le pricinuiesc şi celor ce stau de le privesc şi se bucură de aceste privelişti, fiindcă şi cei ce le privesc, asemenea îşi vatămă sufletul lor. 
Din cauza acestora, primesc mare răceală la evlavie şi dumnezeiasca frică, negrijire de poruncile lui Hristos şi ajung într-atâta nefrică de Dumnezeu, defăimare a mântuirii lor şi uitare de judecata lui Dumnezeu,
Voiţi să ştiţi că, şi cu moarte se pedepsesc, nu numai cei ce joacă jocuri şi fac teatre, precum am zis mai-nainte, dar încă şi cei ce stau de le privesc?
Aţi văzut fraţii mei creştini, câte rele pricinuiesc jocurile, atât celor ce joacă acestea, cât şi celor ce stau de le privesc? Aţi înţeles câte vătămări nasc priveliştile cele drăceşti: la suflet, la trup, la cinste şi la viaţă?
Deci, încetaţi pentru dragostea lui Dumnezeu şi pentru dragostea mântuirii sufletelor voastre, de a mai juca acestea, şi fugiţi ca de foc de privirea lor. Căci, precum focul cel mare, nu arde numai pe cele ce se află într-însul, ci şi pe cei ce vor să se apropie de el, îi arde cu scânteile cele aprinse pe care le aruncă şi le împrăştie în aer. Aşa şi jocurile acestea şi teatrele, nu vatămă numai pe cei ce fac acestea, ci şi pe cei ce sunt acolo aproape de le privesc; şi deşi nu-i va arde desăvârşit, dar puţin oarece le arde sprâncenele, le aprinde părul, le orbesc ochii cu fumul lor şi le negresc feţele, adică, le vatămă toate simţurile şi le păgubesc sufletele lor.
Cum este teatrul văzut de Sfântul Ioan Gură de Aur :
Pentru aceea cu toată dreptatea dumnezeiescul Hrisostom numeşte Ipodromul, sau locul unde aleargă caii: Drumul satanei, trupescul ipodrom al curviei, ba chiar să zic mai bine, priveliştea satanicescului drum (Cuvânt despre Ipodrom). Iar locul unde se joacă cube, domini, cărţi, aruncări cu mingea şi toate celelalte drăceşti jocuri, locul acesta, zic, îl numeşte Sfântul, şcoală de obşte a neînfrânării, gimnaz public al curviei şi preacurviei, scaun şi catedră al bolnavilor de ciumă, loc plin de orice boală, cuptor al Babilonului şi alte asemenea prea rele şi necinstite numiri.
Şi pe lângă acestea mai zice că, nimic nu se folosesc creştinii din posturile pe care le fac în patruzecimi, dacă în timpul când postesc se duc şi privesc cele sus zise privelişti şi jocuri.
„Ce folos este postind să se suie la priveliştile fărădelegii, să intre în şcoala cea de obşte a curviei, în gimnaziul cel slobod al înverşunării, să şadă pe scaunul pierzătorilor? Căci scaun al pierzării şi gimnaz al înverşunării şi şcoală a curviei şi cu toate numirile cele de ruşine de va numi cineva locul cel de comedie, nu va greşi; pe locul cel prea rău acela şi plin de toate felurile de boli, pe cuptorul cel babilonesc; căci ca într-un cuptor, în teatru băgând diavolul cetatea, aşa de jos, o aprinde” (Cuântul 2 pentru post).
Şi dacă creştinii mireni sunt opriţi de Sfinţii Apostoli şi de sinoadele ecumenice şi de Sfinţi, să nu joace jocuri şi să nu le privească; cu atât mai mult este oprit să joace şi să le privească arhiereii, preoţii şi toţi clericii, care sunt povăţuitori mirenilor şi pildă a toată buna rânduială şi faptă bună? 
…şi iubiţi iarăşi cinstea satanei, care sunt teatrele şi jocurile, …
„Desăvârşit opreşte sfântul şi ecumenicul Sinod pe cei ce se zic mimi, şi teatrele acestora; dar apoi şi privirile vânaturilor, şi jocurile cele de pe scenă a se face”.
  1. b) însuşi sfântul Sinod din Cartagina, zice în canonul 17 al lui că, „pururea şi în tot locul să spuneţi la toţi creştinii, că nicidecum să nu se apropie şi să privească la locurile acelea unde sunt hule şi alte neorânduieli care se fac la teatre”.
teatrele şi jocurile sunt de sine, osândite,
Însă precum îndeobşte, creştinii cei de astăzi, aflându-se în mare nevoie, să facă una din două; ori să înceteze de acum înainte de a mai juca jocuri şi de a mai privi la spectacole, iar dacă nu încetează nu sunt vrednici a se mai numi creştini. Pentru că cel ce voieşte să se numească cu numele lui Hristos, şi să se zică creştin, se cade a fi departe de orice nedreptate şi păcat, departe de orice joc şi privire; că aşa porunceşte apostolul Pavel: „Să se depărteze de la nedreptate tot cel ce numeşte numele lui Hristos” (II Timotei 2, 19). Pentru ce? Ca nu cu reaua şi răzvrătita viaţă ce trăieşte, să facă a se huli numele lui Dumnezeu şi învăţătura dumnezeieştei Evanghelii şi iarăşi acest Pavel zice: „Ca să nu se hulească numele lui Dumnezeu şi învăţătura” (I Timotei 6, 1).
Sf. Ioan Gură de Aur
„De aceea o spun mai dinainte si o strig cu mare glas:Dacă cineva după această sfătuire si invătătură,se mai duce la vătămarea nelegiuită a spectacolelor de la hipodrom,nu-l voi mai primi in acest lăcas,nu-l voi mai impărtăsi cu Sfintele Taine,nu-l voi mai lăsa să se atingă de Sfânta Masă ci,după cum păstorii despart oile pline de râie de cele sănătoase,ca să nu le dea si acestora boala,tot asa voi face si eu”
Pentru aceasta şi dumnezeieştii Apostoli şi sfintele sinoade, canonisesc şi afurisesc pe cei ce fac jocuri şi privesc la teatre, fiindcă din acestea cad în păcate cele mari şi de moarte.
fiindcă ne afurisim de dumnezeieştii Apostoli şi cădem sub certările sfintelor sinoade, pentru că întristăm pe Dumnezeu şi-L pornim spre mânie şi iuţime asupra noastră; şi aşa ne dă în robie, în necinste şi în alte mii de rele.
*****************
Pentru aceasta şi dumnezeieştii Apostoli şi sfintele sinoade, canonisesc şi afurisesc pe cei ce fac jocuri şi privesc la teatre, fiindcă din acestea cad în păcate cele mari şi de moarte.
Iar de se va întâmpla ca cineva din fraţii cei împreună jucători, ori din ceilalţi oameni să vă zică: Să mergem ca să jucăm şi noi puţin, şi să privim la teatru, nu-l ascultaţi; măcar sfinţit de ar fi şi cleric, măcar boier şi stăpânitor; ci răspundeţi-i: Noi până acum, n-am ştiut că jocurile şi teatrele sunt rele, dar acum ne-am încredinţat cât de rele sunt ele, şi de câte alte răutăţi pricinuitoare; pentru aceasta lăsaţi-ne în pace, noi nu mergem, fiindcă ne afurisim de dumnezeieştii Apostoli şi cădem sub certările sfintelor sinoade, pentru că întristăm pe Dumnezeu şi-L pornim spre mânie şi iuţime asupra noastră; şi aşa ne dă în robie, în necinste şi în alte mii de rele. Dar şi pe voi fraţilor, vă rugăm ca pe nişte fraţi ai noştri şi vă îndemnăm, să nu vă mai duceţi să jucaţi, nici să vă suiţi la teatru să vedeţi atâtea neorânduieli şi păcate.
Mai multe lămuriri despre teatru și în special despre actori și despre cei ce le urmăresc măscăriciunile găsiți aici:
Iar sfântul Sinod Ecumenic al 6-lea, în Canonul 51 afuriseşte pe creştinii mireni, care, ori fac, ori privesc la teatre şi la vânarea fiarelor, la comedii şi la hore; iar la sfârşitul canonului de mai sus, zice Sinodul aşa: „Dacă cineva canonul acesta l-ar defăima, şi către ceva din cele oprite pe sineşi s-ar da; de va fi cleric, să se caterisească, iar de va fi mirean, să se afurisească”.
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/11/17/iar-sfantul-sinod-ecumenic-al-6-lea-in-canonul-51-afuriseste-pe-crestinii-mireni-care-ori-fac-ori-privesc-la-teatre-si-la-vanarea-fiarelor-la-comedii-si-la-hore-iar-la-hristoitia-93-sfarsitul-ca/
Reclame

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Despre actori, Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s