Pr Nicodim Măndiță – Pruncii reclajaţi, avortaţi cu premeditare, se vor ridica la Judecată împotriva prunc-ucigaşelor mame, înaintea Feţii Domnului Dumnezeu şi a îngerilor ..certîndu-le…

Image result for pr nicodim măndițăÎn ziua judecăţii particulare şi generale,pruncii mici, pe care mamele lor denaturate i-au omorît înăuntrul pîntecelor lor,vin în faţa acestora plîngînd cu lacrimi:
„O! Ucigătoarelor de prunci maice, voi, sau de scumpete (zgîrcenie) ca să nu ne hrăniţi, sau ca să acoperiţi faptele necinstei voastre (ori ca să fiţi mai libere a vă duce la petreceri anticreştineşti: ….ne-aţi dat o îndoită moarte: ne-aţi lipsit şi de lumina vieţii pămînteşti şi de lumina Dumnezeieştei Slave…
Pruncii reclajaţi, avortaţi cu premeditare, se vor ridica la Judecată împotriva prunc-ucigaşelor mame, înaintea Feţii Domnului Dumnezeu şi a îngerilor ce plîng tronurile şi lăcaşurile lor de strălucire, pregătite mai înainte de întemeierea lumii, certîndu-le.
Ei vor striga mai mult şi mai tare decît micuţii prunci ai Betlee-mului ucişi, împotiva lui Irod.
Şi pînă în ziua cea mare a răsplătirilor, fără veste, străbat din răsfundurile inimii şi a conştiinţei, vociferările pruncilor asasinaţi cu îndoitul omor: omorul trupului şi omorul Sufletului.
De i-ar fi născut, botezat şi apoi i-ar fi ucis şi mîncat, mai puţin s-ar fi osîndit.
Crima prunc-uciderii însă, nu are asemănare, dar nici pedeapsa ei nu-şi va găsi pereche. Maici de acelea prunc-ucigaşe, cu drept cuvînt, după Dumnezeiasca Evanghelie „mai bine nu s-ar mai fi născut”… dracii din iad îşi întind zilnic ghearele asupra lor, ca să le tragă cu ei în groaznicile munci ale focului veşnic. Glasul sîngelui pruncilor îndoit omorîţi cu voia, strigă zilnic împotriva mamelor lor: „Pînă cînd Doamne, nu vei răzbuna sîngele nostru”! Iar îngerii luminaţi plîng strălucitele locuri de fericire, unde ei erau meniţi să vie şi să se veselească în veci…

*****

  • PR.NICODIM MĂNDIȚĂ  
VAMA a 14-a, A UCIDERII ŞI A SINUCIDERII
Neputand sa ma reţină vameşii-diavoli ia acea vamă fioroasă a lor, ne-am suit şi de acolo tot mai în sus, pe calea vămilor văzduhului, pînă ce am ajuns la vama 14-a, a uciderii. Acolo vameşii aceia cercetează cu deamănuntul Sufletele creştineşti de grelele păcate ale ucideirilor, pruncuciderilor, fraticiderilor, parici-derilor, sinuciderilor şi sfătuirile de rău, plăsmuirile şi premeditările pentru săvirşirea apestor grozăvii, de orice fel de loviri şi răniri grave şi mortale, orv cu ce şt ori unde: pe spate, peste cap, peste faţă, în piept, in cap, peste mîini ori peste picioare, peste grumaz, etc, cu criminalul scop de a rupe firul vieţii altora sau chiar şi al vieţii lor. Suflarea cu ură ucigătoare… Lovirea cu mînie, iuţime sau tulburare.
Feluritele ucideri de oameni şi prunci (prin avorturi, etc), sinuciderile, ba chiar şi gîndurile şi sfătuirile demonice pentru săvirşirea acestor groaznice păcate. Toate acelea se întreabă cu deamănuntul şi se pun în cumpănă. Pentru toate păcatele acestea şi cîte curg din neleL giuirea aceasta, vameşii aceia strigau tare, învinuind îngrozitor pe cei aflaţi vinovaţi cu cîte ceva din acestea, ca şi la celelalte vămi.
Îngrozită de acele cumplite ameninţări ale demonilor, mi-am adus aminte de cuvintele hotărîtoare ale Domnului: ,.Ce ai făcut? Glasul sîngelui fratelui tău strigă către Mine din pămînt. . . Eu voi cere viaţa omului (ucis) din mina omului şi dih mîna fratelui său. . . De va vărsa cineva sînge omenesc, sîngele aceluia de mînă de om se va vărsa. . . Să nu ucizi. . . Cel ce împinge pe cineva în robie, în robie va merge, şi de va ucide cineva cu sabia, de sabie urmează a se ucide. . . Ucigaşii nu vor moşteni .împărăţia lui Dumnezeu. . . Iar. . . ucigaşii. . . partea lor este în iazărul cel ce arde cu foc şi pucioasă, care este moartea cea de a doua” (Fac. 4 10; 9 5—6; Eş. 20 13; Mt. 19 18; Apc. 13 10; 1 Cor. 6; comp. Fac. 4 10-24; 9 5-6; Num. 35 33; 2 Leg.e 27 24-25; Mt. 26 52; Cols. 3 9-10; Apc. 21 8; 22 15). Noi si de acolo, dand putin, am scapat cu usurinta, fiindca nu numai ca n-am lovit, dar m-am ferit de a ocari pe altii.
Îngerii cu Sufletul omenesc ajung la vama uciderilor şi sinuciderilor. Vameşii-draci ai acelei vămi, cu şeful lor drăcesc, le ies înainte cu felurite unelte ale uciderilor şi sinuciderilor. Unii apar înainte cu pumnale, săbii şi furci, alţii cu topoare şi spăngi, alţii cu ştreanguri, alţii cu revolvere şi felurite arme de foc… şi cu alte felurite unelte, otrăvuri, buruieni, injecţii sau alte meşteşuguri satanice. . . aducătoare aminte celor vinovaţi de acest cumplit păcat de moarte. Vameşii negri, urîţi şi furioşi ai acelei vămi încearcă fiecare suflet păcătos, în parte, cu foarte multă sîrguinţă, d. ex. de:
1.a)Ridicarea vieţii aproapelui aparţine numai lui Dumnezeu. Păcatul uriciunii şi răzbunării, faţă de dragostea către aproapele, culminează în omor. Cei ce în furia lor vor lovi şi omorî pe aproapele lor, de vor fi clerici, să se caterisească; iar de vor fi mireni, să se afurisească (Apost. 66 (65); R.B.O.R. art. 38).
Uciderea cu premeditare şi toată voia, se canoniseşte cu 20 de ani pocăinţă şi neîmpărtăşirea cu Sfintele Taine şi metanii 1000 în zi (Sf. Vasile, 56; 13; 33; 43; 52; Ancira, 22; 23; P.B.G. p. 101 (41). .
b. Uciderea fără de voie se canoniseşte cu 10 ani pocăinţă şi neîmpărtăşirea cu Dumnezeieştile Taine (Sf. Vasile, 57; 54; 11; P.M.B. gl. 335).
c. Ucigaşii în război, în tîlhărie, în apărarea legitimă, 3 ani pocăinţă şi neîmpărtăşire (P.M.B. gl. 335). CONŞTIINŢA ÎI TORTUREAZĂ GROAZNIC PE UCIGAŞI, în anul 1858, într-un oraş din Germania, un om a fugit în turnul Bisericii şi a tras clopotul ca să se adune lumea. După ce s-a adunat mulţime de popor, a spus înaintea tuturor, câ el şi-a ucis cu o sapă pe fiul său pentru că n-a voit să-i dea niste bani. Conştiinţa însă nu i-a dat pace pînă ce şi-a spus păcatu
Cei ce salvează pe deznădăjduiţi din prăpastia pierzării, unde se prăbuşesc, fac o strălucită faptă bună.
********************
MAICA DOMNULUI CU PRUNCUL IISUS ÎN BRAŢE ESTE PILDA VIE MAMELOR CREŞTINE.
Odinioară un venerabil călugăr, rugîndu-se fierbinte în Duh şi Adevăr, înaintea Icoa nei Maicii Domnului cu Pruncul Iisus în braţe, Chipurile Maicii Preacurate şi al Pruncului Iisus păreau chiar vii, mişcătoare, grăitoare, aşa era el de înfăcărat în rugăciunea sa, în o înălţătoare rugăciune a arătărilor cereşti. Observînd că Maica Preacurată nu are coroană împărătească pe cap, cuviosul călugăr o întrebă, aşa cum am întreba noi pe cineva care-i viu:
 „Maică Sfînta Preacurată, Doamna mea, tu eşti împărăteasa cerului şi a pămîntului, împărăteasa îngerilor şi a Creştinilor, cum de nu ai cunună împărătească pe cap?!” Atunci de la Sf. Icoană a Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Măria cu frumosul Prunc Iisus in braţe, vine un glas care-i răspunde:
 „Cununa mea este Fiul meu Iisus Hristos!” „Cununa mea — zice Maica pururea Fecioară — este Fiul meu iubit Iisus Hristos. El este adevărata mea podoabă, nu zărzămurile idoleşti, nici zorzoanele (mărgele, lănţişoare, mărţişoare, salbe şi alte nimicuri ale) satanicei trufii femeeşti (Is. 3 16-24; comp. 1 Petru 3 3— 6 ; 1 Tim. 2 9-, 10)
********************
MAMELE DENATURATE ÎŞI ÎNGROAPĂ PRUNCII AVORTATI.
Orice refuz de a primi sămînţa vieţii, orice mijloace infernale pentru a nu face copii: reclaje, avorturi, pruncucidere, sînt crime care strigă la cer.
Iată o mamă denaturată, o fiară mai monstruoasă decît loate Sălbăticiunile, un candelabru cu multe braţe, care refuză a se aprinde şi lumina, stîlp cufundat în întuneric, o candelă plină cu ulei care se varsă jos păgubitor, femeie care îndepărtează lumina, complăcîndu-se cu besnele întunecimilor. Un candelabru rcfuzător luminilor este orice mamă care refuză a avea .copii. Păcatul acesta odios de mii de ani este înfierat, aspru.
În cartea Face-rei (38 8 — 10). Onan este un personagiu Uricios, funebru. Ori de cîte ori intra la femeia căreia după legea Divină, trebuia să-i dea copii, îşi risipea pe pămînt „puterea de viaţă” ea să nu nască prunci. „Fapta ce-o făcea el, a fost o uriciune înaintea lui Dumnezeu, şi Domnul 1-a ucis pe el”.
lata ce face femeia perversă, mama denaturata, sălbăticiunea sălbăticiunilor, băutoarea sîngelui pruncesc! îsi îngroapă pruncii avortaţi, viaţa ei ce trebuie a continua în lume!!!
Fărădelegea aceia în actul conjugal evită ceia ce putea aduce conceperea. Onan cu umblarea lui hrdă, intră în mulţimea foişoa-relor conjugale, în camerile de nuntă a sumedeniilor de creştini uşuratici. Este ştiută păţania celui ce-a ascuns în pămînt talantul (Mt. 25 24 —30). Orice refuz de a primi sămînţa vieţii, orice mijloace infernale pentru a nu face copii: reclaje, avorturi, pruncucidere, sînt crime care strigă la cer. Lepădarea iubirei de a avea copii randuiţi de Dumnezeu, denaturînd în delăturarea şi exterminarea lor, este o degradare, mai mult o formă convenţională de prostituţie (curvie, preacurvie, prunc-ucidere), un abator omenesc. Bărbatul devine un negustor de carne vie, femeia un trup vîndut în patul familiar, ca orice obiect netrebnic gospodăriei; iar casă lor un pustiu înfiorător. Astfel de căsătoriţi sînt cu totul altceva decît soţi.
Mamele ce refuză Darul ceresc al copilului, să cugete bine la aceasta pînă se zice azi, ca să nu se căiască în viitor, şi să se trezească în osîndă veşnică. Căsătoriţii să îndepărteze pentru totdeauna logica infernală care înfrăţeşte crima cu crimă şi uciderea cu ucidere,
Mama prunc-ucigaşă stă îngîndurată pe sicriile pruncilor ei delâturaţi din viaţă, omorîţi, reclajaţi, avortaţi…
Ei trebuie să ştie bine, că: feluritele atentate împotriva pruncilor, nu rămîn nepedepsite.
Vărsarea vieţii afară şi neprimirea ei, fac pe soţi să resimtă groaznicile lovituri răzbunătoare ale acelor nelegiuriri. Sterilitate definitivă, tumori insuportabile, bătrîneţe precoce, atrofieri, turburâri vizuale şi auditive, boli nervoase, melancolii, neurastenii, leşinuri, insomnii, paralizii, epilepsii, nebunii… se întipăresc în ceara moale a vieţii lor. Mama prunc-ucigaşă — prin feluritele meşteşuguri infernale, neprimirea vieţii în corpul ei, otrăvirile corpului şi pruncilor cu doctorii, buruieni, injecţii, le-pădări-avorturi, reclaje, ucideri — stă pe sicriile membrilor casei sale, care porniseră a veni în lume. Peste umărul mamei prunc-ucigaşe, vedem cu durere mulţimea fiilor şi fiicelor rămase în fundul . . .leagănelor goale. . . O mulţime de genii, de talente, oameni de bine, Suflete strălucitoare în virtuţi creştineşti, preoţi, călugări, misionari, sfinţi… stau îngropate în fundul leagănelor goale, în mormîntul sinului mamei denaturate! De acolo nu vor mai învia — căci nu sînt — nici la glasul trîmbiţei Arhanghelului în ziua cea de pe urmă! . . . Vai ce groaznic pustiu întins! Dincolo de un copil, doi, pe care-1 alintă o astfel de mamă, ea este silită să vadă umbrele acelora pe care i-a înlăturat, nu i-a chemat la viaţă, i-a reclajat, avortat sau lepădat. Ea aude strigătul lor nevinovat din „întinsul pustiu întunecos” al veşniciei. Familii, sate, oraşe, popoare întregi, s-au îngropat în golul pîntecelui acelora care s-au împotrivit rînduielii Divine. Femeile perverse preschibă satele şi oraşele în mormane, fac să dispară neamurile. Roma şi-a pierdut puterea, strălucirea şi stăpînirea ei uriaşă, pe urma descreşterii numărului naşterilor. Asemenea şi alte popoare.
Vedeţi mamelor? Voi sînteţi ministerul economiei, grînarul ţării, pepiniera omenirei. Embrionul conceput, care se dezvoltă în sînul vostru, e de aceeaşi natură cu a oamenilor ieşiţi la lumină. Orice fel de asasinare a lor, vă mustră şi vă torturează vremelnic şi veşnic cu plînsul şi strigătul lor: „Mamă, mamă, de ce ne-ai asasinat? Iată, sîntem aici!” Aşadar, mai înainte de a vă asasina pruncii, gîndiţi-vă bine, ce veţi răspunde înaintea Dreptului Judecător? Ce veţi face la strigătele şi mustrările pruncilor asasinaţi? Ce veţi suferi în ghearele îngerilor nemilostivi, care vă învaţă acum la prunc-ucidere? Putea-veţi răbda muncile înfricoşate în iazărul de foc nestins dimpreună cu dracii care vă întunecă şi împinge la prunc-ucidere?!!!
 Mamelor! Mamelor! Reculegeţi-vă, pocăiţi-vă, înţelepţiţi-vă, părăsiţi-vâ cu desăvîrşire de acel infernal păcat, mai înainte de a vă trezi — ca bogatul nemilostiv—în locul cel veşnic.
Pruncii reclajaţi, avortaţi cu premeditare, se vor ridica la Judecată împotriva prunc-ucigaşelor mame, înaintea Feţii Domnului Dumnezeu şi a îngerilor ce plîng tronurile şi lăcaşurile lor de strălucire, pregătite mai înainte de întemeierea lumii, certîndu-le. Ei vor striga mai mult şi mai tare decît micuţii prunci ai Betlee-mului ucişi, împotiva lui Irod. Şi pînă în ziua cea mare a răsplătirilor, fără veste, străbat din răsfundurile inimii şi a conştiinţei, vociferările pruncilor asasinaţi cu îndoitul omor: omorul trupului şi omorul Sufletului. De i-ar fi născut, botezat şi apoi i-ar fi ucis şi mîncat, mai puţin s-ar fi osîndit. Crima prunc-uciderii însă, nu are asemănare, dar nici pedeapsa ei nu-şi va găsi pereche. Maici de acelea prunc-ucigaşe, cu drept cuvînt, după Dumnezeiasca Evanghelie „mai bine nu s-ar mai fi născut”… dracii din iad îşi întind zilnic ghearele asupra lor, ca să le tragă cu ei în groaznicile munci ale focului veşnic. Glasul sîngelui pruncilor îndoit omorîţi cu voia, strigă zilnic împotriva mamelor lor: „Pînă cînd Doamne, nu vei răzbuna sîngele nostru”! Iar îngerii luminaţi plîng strălucitele locuri de fericire, unde ei erau meniţi să vie şi să se veselească în veci…
 
ADEVĂRATA MAMĂ ÎNAINTEA CREATORULUI CU TOŢI COPIII SĂI ÎN FERICIRE.
Fericite sînt mamele care doresc, nasc pruncii daţi de sus şi-i cresc în teama şi înţelepciunea lui Dumnezeu, în loc de mustrările conştiinţei şi frica osîndirei veşnice, ele au pace, linişte, curaj sfînt şi bucurie. Feţele lor strălucesc de încredere înaintea Creatorului. Soţii înţelepţi, -bogaţi sau săraci, nu se îngrozesc niciodată de cereasca invazie a copiilor, ştiind că fiecare copil vine în lume cu un creier şi două braţe, care în timpul vieţuirii lor, produc mai multă avere decît consumă. S-a constatat că ‘familiile mai sărace au mai mulţi copii. Coborînd din familiile bogătaşilor, din casele înstăriţilor, aflăm verificat, că: Bunăstarea nu sărăcia este vrăjmaşa copiilor^ De aceia şi Mîntuitorul fericeşte pe aceia, zicînd: „Fericiţi sînteţi săracilor, ca a voastră este împărăţia Cerurilor” (Mt. 5 3 ; Lc. 6 20). ,
PRUNCII AVORTAŢI ŞI NEBOTEZATI SE AFLĂ DINAFARĂ ÎMPĂRĂŢIEI LUI DUMNEZEU, ÎN NEGURI.
Nefericirea copiilor nebotezaţi, avortaţi fără voie sau chiar cu voia, de unele mame denaturate, este mare, este grea şi apăsătoare pentru pruncii aceia, dar mai mult pentru părinţii lor, mai ales pentru acei denaturaţi ucigaşi avortori. Nefericirea pruncilor morţi nebotezaţi, reese clar din cuvintele Mîntuitorului: „Aminr amin zic vouă: De nu se va naşte cineva din nou, nu poate să vadă Impărăţia lui Dumnezeu… Amin, amin zic vouă: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu… Ce este născut din trup, trup este; iar ce este născut din Duh, duh este: . . ” ; iar Apostolul adaogă: „După a Lui milă ne-a mîntuit pe noi prin baia naşterii cei de a doua (Sf. Botez) şi a înnoirei Duhului Sfînt; pe Care L-a vărsat peste noi de prisosit prin Iisus Hristos, Mîntuitorul nostru; Ca, îndreptîndu-ne prin Harul Lui, să fim moştenitori după nădejdia vieţii celei veşnice” (Ioan 3 3—8; 1 13; Tit 3 5-7; comp Gal. 6 15; Iac. 1 18; 1 Petru 1 23; 1 Ioan 3 1-2,9; Mt. 28 18-20; Mc. 16 16-20; F. Ap. 2 38).
Se înşeală amarnic aceia care cred fals, că prin stropirea cu aghiazmă mare de la 7—9 Bisericii la Bobotează, se botează copiii morţi, nebotezaţi ori avortaţi fără voie ori cu voie.
Pruncii morţi nu se botează. Aceasta o susţin hotărîtor Dumne-zeieştile Scripturi, Sfintele Sinoade, Sfinţii Părinţi, Dascălii luminători ai Bisericii lui Dumnezeu şi dreapta raţiune sau orice minte sănătoasă Şi luminată. „A plăcut — zic hotărîtor Sfinţii Părinţi 217—225 — ca trupurilor celor morţi să nu li se dea Euharistia, că s-a scris: „Luaţi,( mîncaţi…..”; iar trupurile morţilor nu pot nici să ieie, nici să mănînce. Şi ca nu cumva neştiinţa Presbiterilor — Preoţilor Bisericii — să facă să se boteze, cei ce acum au murit” (Cart. 25).
Tilcuire: Canonul acesta prea fireşte, nu iartă sau nu îngăduie a Cumineca sau a boteza pe cei morţi, pentru că unii ca aceştia nu mai ştiu de sine, deoarece au încetat toate funcţiunile lor spirituale şi fizice. Este ştiut, că unde răsuflarea — respiraţia — omului a încetat, acolo a încetat şi viaţa, şi a urmat şi amorţirea simţurilor, după care a urmat moartea, adică a murit. Astfel, canonul acesta hptărăşte că: precum nu trebuie a cumineca pe cei morţi; tot aşa nu trebuie a boteza Preoţii pe cei ce au murit. Mai întrebaţi pentru ce? Pentru că morţii nici a se unii cu Hristos nu mai pot, nici a se lepăda de Satana, nici a face ceva din cele obişnuite Tainei Sfîntului Botez. însă pînă cînd cineva mai răsuflă, se va învrednici Dumnezeiescului Botez, după Zonara. Aceasta o hotărăsc şi Sfinţii Părinţi ai Sinodului VI ecumenic, zicînd:
„Nimenea să nu deie Euharistie trupurilor moarte, că scris este: „Luaţi mîncaţi…”; iar trupurile morţilor nu pot nici a lua, nici a mînca” (Sin. VI ec. can. 83).
Tilcuire: Marea greşală a acelora care s-au încumetat a Cumineca pe cei morţi, se vede din acest canon, care pe drept opreşte ca nimenea să nu-i Cuminece pe cei morţi, după lămurirea cuvintelor Mîntuitorului, cu care a întemeiat Taina Dumnezeieştei Cumini-cături: „Luaţi, mîncaţi… Beţi dintru Acesta toţi…”, că Taina aceasta El a aşezat-o pentru cei vii, care pot a lua, a mînca şi a bea. . . dar nu şi pentru cei morţi, care nu pot nici a lua nici a mînca. . . De-aici se înţelege sau se deduce şi aceasta, că nici Botezul nu se poate tace celor ce au murit sau morţilor; ci trebuie să fie viu — trupul cu Sufletul într-însul, ca şi casa cu gospodarul într-însa — cel ce se botează. Dreapta raţiune ne arată clar aceasta, d.p.: Dacă cineva găseşte în coteţul găinilor, sau prin curte, în grădină, nişte păsări moarte, unele poate chiar intrate în putrefacţie, şi le-ar tăia gîtul, le poate mînca? Aşa este că nu? însăşi conştiinţa omului strigă puternic la el să nu facă una ca aceasta, că se primejduieşte.
Pentru uşurarea nefericirii pruncilor nebotezaţi şi avortaţi. . . noi Preoţii îngrijoraţi pentru mîntuirea Sufletelor părinţilor îngreuiaţi cu acest păcat şi al copiilor morţi nebotetaţi, avortaţi fără voie după zămislirea lor, ori în Care lună ar fi fost pierduţi, după mila şi Darul lui Dumnezeu sîntem de părere, că dacă s-ar cumpăra cărţi tolositoare de Suflet, d.p.: Noul Testament, Mărturisirea Ortodoxă, Vieţile Sfinţilor, Cazania, Mîntuirea păcătoşilor, Hristoitia, Oglinda Duhovnicească. . . şi alte cărţi de rugăciuni şi învăţături curat Ortodoxe, şi s-ar da de pomană de Sufletul pruncului, în costul prohodirei, pomenirilor şi pomenilor unui prunc botezat ce s-ar înmormînta, aşa se folosesc şi pruncii aceia pentru care s-au dat cărţile acelea de pomană. Pe măsura luminării sufleteşte a celor ce le vor citi şi asculta, se mai uşurează şi părinţii avortori de greul păcat ce apasă pe Sufletul lor… Părinţii însă, care de bună voie sau eu premeditare şi-au ucis şi avortat copiii, trebuie ca, cu costul înmormîntării, pomenirilor şi pomenilor unui om mare, să cumpere cărţi sfinte, cele mai bune şi mai folositoare de Suflet, şi să le dea de pomană celor dornici de citit şi de mîntuire, pentru Sufletul pruncului avortat cu premeditare… Aşa făcînd, nădăjduim după Mila Marelui Dumnezeu, că se vor mai uşura. Asemenea trebuie a face toţi şi toate persoanele acelea care cu cuvîntul şi cu fapta au conlucrat sataniceşte la uciderea sau avortarea nevinovaţilor prunci (Vezi şi „Oglinda Duhovnicească”, pp. 1420 — 1442, de autor).
PEDEAPSA UCIGAŞILOR .SINUCIGAŞILOR ŞI AL AVORTORILOR… ÎN IAD.
Chipul de faţă ne arată groaznicile pedepse infernale cu care se torturează în iad: ucigaşii, sinucigaşii şi avortoarele. Groaznic păcat este a ridica viaţa aproapelui pe care i-a dat-o Dumnezeu, dar groaznice sînt şi muncile în iazărul de foc cu care sînt pedepsiţi acei păcătoşi ucigaşi de oameni. Uneltele sau otrăvurile cu care ucigaşii au omorît pe alţii, ori s-au sinucis pe sineşi, cu acelea îi torturează dracii, acelea le pun înaintea/ ochilor lor, cu acelea îi mustră şi-i ocărăsc, cu acelea îi amărâsc, tulbură şi torturează. Aşa, cei care au ucis ori s-au sinucis cu ştreang, cu ştreang sînt torturaţi, cei ce cu pumnal sau cu Cuţit, cu pumnal sau cu cuţit sînt munciţi; cei ce cu revolver, puşcă, armă, grenadă, otrăvuri, tot cu acelea îi torturează şi pe ei dracii în-iad. în iad sînt munciţi cumplit: mamele denaturate, avortoarele, moaşele, doctorii, sfătuitoarele sau sfătuitorii, cei care au dat buruieni, otrăvuri… şi orice idei satanice pentru avortarea copiilor, toţi şi toate care au contribuit cu cuvîntul şi cu fapta la uciderea în pîntece a pruncilor ori în ce lună ar fi fost (deoarece pruncul fără Suflet nu poate vieţui nici creşte; vezi şi „Pacea Părinţilor cu pruncii lor”, pp. 1—464, de autor). Toţi contribuitorii avorturilor, cad în iazărul de foc, unde dracii le aduc la ochi şi la gură pe tave ori în ghiare pruncii pe care i-au omorît în pîntece sau avortat prin reclaje. Mamelor criminale li se dau copiii avortaţi să-i mănînce!!!
În ziua judecăţii particulare şi generale, pruncii mici, pe care mamele lor denaturate i-au omorît înăuntrul pîntecelor lor, vin în faţa acestora plîngînd cu lacrimi — grăieşte marele predicator Episcopul Ilie Miniat — şi le zic: :
„O! Ucigătoarelor de prunci maice, voi, sau de scumpete (zgîrcenie) ca să nu ne hrăniţi, sau ca să acoperiţi faptele necinstei voastre (ori ca să fiţi mai libere a vă duce la petreceri anticreştineşti: cîrciumi, nunţi sau cumetrii cu lăutari, jocuri, baluri, serate, clăci, beţii şi alte blestemăţii), ne-aţi dat o îndoită moarte: ne-aţi lipsit şi de lumina vieţii pămînteşti şi de lumina Dumnezeieştei Slave… Blestemată să fie mîna aceia care v-a adus buruiana… aducătoare de moarte; blestemată să fie gura aceia care v-a dat sfatul acela fără de milă, ucigător de prunci nevinovaţi.
Blestemată să fie socoteala voastră prin care ne-aţi omorît pe noi înainte de naşterea noastră! Priviţi şi vedeţi curatul, nevinovatul nostru sînje, cu care aţi spurcat pămîntul! ! ! Maicilor, beţi…” !
Groaznice munci la judecata particulară, groaznice munci în iazărul de foc, groaznice munci la Judecata universala, groaznice munci in veci, aşteaptă pe ucigaşi, sinucigaşi şi pe avortori, începînd a-i tortura din vreme în vreme, chiar după comiterea crimei, ca pe Cain, Irod… şi alţi ucigaşi (Fac. 4 7—16; Hronograf, cuvîntări, Cazanii şi scrierile Sfinţilor Părinţi despre ucideri).
Ucigaş de oameni din început a fost diavolul… şi ucigaşii… avortoarele savir-şind acest odios păcat, se  înnegresc la suflete asemenea diavolului. Bine este tuturor a se păzi şi de acest groaznic păcat: iar de a căzut cineva, să alerge la Sf. Spovedanie, să-şi facă canonul cuvenit după Sfînta Pravilă a Bisericii lui ‘Dumnezeu, făcînd roade vrednice de pocăinţa pentru a scăpa de munca veşnică.
Părinţii care zic ca n-au cu ce-şi hrăni copiii sau zic că au prea mulţi… mai bine e să trăiască frăţeşte, decît să păcătuiască împotriva rînduielii lui Dumnezeu; iar de nu pot aşa, apoi e bine să nu lepede, nici să-şi avorteze copiii. Ori într-un fel, ori într-altfel, să-şi ducă o cruce după Domnul, Care zice: „Celce vine după Mine, să se lepede de sine, să-şi i-a crucea sa în toate zilele, şi să-Mi urmeze Mie… Cel ce vine după Mine şi nu-şi i-a crucea sa, nu este Mie vrednic… Deci,afară (din împărăţia Mea) sînt: cîinii,i,vrăjitorii, desfrânaţii, ucigaşii, idolatrii şi tot cel ce iubeşte şi face minciuna sau nedreptate”” (Mt. 16 24; 10 38; Lc. 9 23; 14 26-27; Ape. 22 75)

Image result for despre avorturi

Un adevărat masacru: 22.000.000 de avorturi în România (1958-2011)!
http://www.culturavietii.ro/2014/10/06/un-adevarat-masacru-22-000-000-de-avorturi-romania-1958-2011/
Reclame

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în despre avort, Fără categorie, Pr .Nicodim Măndiță. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

3 răspunsuri la Pr Nicodim Măndiță – Pruncii reclajaţi, avortaţi cu premeditare, se vor ridica la Judecată împotriva prunc-ucigaşelor mame, înaintea Feţii Domnului Dumnezeu şi a îngerilor ..certîndu-le…

  1. Pingback: Uciderea și desfrânarea sunt păcate de moarte …Avortul este o dublă crimă (ucidere cu voie) | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

  2. Pingback: Uciderea și desfrânarea sunt păcate de moarte …Avortul este o dublă crimă (ucidere cu voie) | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

  3. Pingback: Uciderea și desfrânarea sunt păcate de moarte …avortul este o dublă crimă (ucidere cu voie) | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s