ADEVĂRATELE FAPTE BUNE 

Imagini pentru despre milostenie
ADEVĂRATELE FAPTE BUNE 

„Dar toate să se facă cu cuviință și după rânduială.” (1Cor14,40). 

  De multe ori, de prea multe ori, vedem la creștinii noștri, o înțelegere cu totul greșită referitor la faptele cele bune. Cei mai mulți dintre noi credem că facem un bine aproapelui nostru, când recurgem imediat la o faptă aparent bună! Ce vreau să spun? Binele nu e bine desăvârșit dacă nu e făcut după învățătura Sfintei Evanghelii. Să nu știe stânga ta ce face dreapta ta; Iar tu când postești unge fața ta ca să nu te arăți oamenilor că postești. Toată învățătura Sfinților Părinți ne învață că orice faptă bună trebuie să aibă ca temelie smerita-cugetare. Dacă sunt amestecate cu trufie, cu laudele răsunătoare ale lumii, acelea nu mai sunt fapte bune ci amestecate, nedesăvârșite, spurcate. Acestea le urăste Domnul Dumnezeu.
Pentru a ști cum trebuie să fie adevăratele fapte bune, trebuie să studiem învățătura Sfinților Părinți care ne-au tâlcuit nouă Sfânta Scriptură. Iată ce ne învață sfântul Ignatie Briancianinov:
  „Să urâm părutele fapte bune ce răsar din rațiunea cu nume mincinos, din mișcările sângelui, din simțămintele inimii, oricât ne-ar părea ele de înalte, neprihănite, sfinte simțămintele și gândurile noastre. Aceste fapte sunt în stare doar să dezvolte în noi părerea de sine, trufia, amăgirea de sine, care duc la pierzare. Ele nu luminează ochii sufletului așa cum îi luminează porunca Domnului; dimpotrivă, ele întăresc orbirea sufletului, fac această orbire de netămăduit. Cei ce le săvârșesc vor merge în muncile cele veșnice, ca unii care fac binele firii căzute, bine întotdeauna amestecat cu răul, bine spurcat, de la care Domnul Își întoarce, ca de la o urâciune satanicească, privirile Sale sfinte. Pentru a săvârși binele firii căzute nu e nevoie să fii creștin; ele sunt ale întregii omeniri căzute. Unde se săvârșesc faptele bune ale firii căzute – în laudele tunătoare ale lumii; Mântuitorul lumii este scos afară, lepădat. Faptele credinței, faptele mântuirii sau, ceea ce e același lucru, împlinirea poruncilor evanghelice, sunt doar ale creștinilor. <Binele>, a spus despre adevăratul bine Preacuviosul Marcu Ascetul, <nu poate fi crezut sau lucrat decât în Hristos Iisus și în Sfântul Duh>.  (…)  Cât de nimicnice par lumii faptele Credinței față de faptele răsunătoare și strălucitoare ale lumii! Ce faptă bună e, la arătare, CONȘTIINȚA PROPIEI PĂCĂTOȘENII, pentru care asupra vameșului s-a revărsat mila lui Dumnezeu. Ce faptă bună e, la arătare, POCĂINȚA, prin mijlocirea căreia păcătoșii cât se poate de mari s-au împăcat cu Dumnezeu și au moștenit fericirea veșnică! Ce faptă bună e, la arătare, MĂRTURISIREA LUI HRISTOS, mărturisire înfățișată în cuvinte puține, simple! Și de cine? De un tâlhar dat morții pentru fărădelegi. Acele cuvinte puține și preasimple l-au băgat pe tâlhar în rai, au săvârșit ceea ce n-au putut și nu pot săvârși toate virtuțile strălucitoare ale întregii omeniri.” 
Sfântul Ignatie Briancianinov – Expierențe ascetice   p 747. 
  După cum vedeți, sfântul Ignatie ne atrage serios atenția că, noi ființe căzute fiind și cu o judecată cu totul lipită de cele pământești, adică stricată, foarte ușor putem spune întunericului că-i lumină și minciunii că-i mare adevăr! De aceea, dacă vrem să nu greșim, TREBUIE să avem ca temelie Piatra-Hristos, adică Sfânta Evanghelie și să ne călăuzim doar după învățătura Sfinților Părinți. Altfel, vom face totul pe dos crezând că facem mari fapte bune. Niciodată satana nu ne-a amăgit cu ceva arătând că-i rău ce vom face. Nu. Din totdeauna a îmbrăcat minciuna într-o spoială a dreptății! Ne-a îndemnat să avem o râvnă nesăbuită, după înțelegerea noastră stricată, și uite așa fără să ne dăm seama cum, ne osândim rău de tot prin fapte cu totul necugetate, făcute după părerea noastră „înțeleaptă!” Neștiind noi că înțelepciunea omenească este nebunie înaintea lui Dumnezeu. De nu vom lepăda părerile noastre înțelepte, vom spune mereu minciunii că-i mare adevăr. Din ce cauză toate acestea? Din pricina multei neștiințe!
  „Urâți păcatele voastre, părăsiți viața păcătoasă! Și nu numai atât: recunoașteți că însăși firea voastră este strâmbată de păcat, că dreptățile care se nasc în ea și ies din ea sunt pe potriva firii sluțite, schimonosite. SĂ SOCOTIȚI DREPTĂȚILE VOASTRE DREPT PĂCATE; să le socotiți nu agonisită, ci cât se poate de mare pierdere pentru voi. Aceste dreptăți, se fac în cei ce vor să și le păstreze, nebiruită piedică în calea căpătării dreptății dumnezeiești. Cu evlavie și cu supunere plecați rațiunea voastră trufașă, cu nume mincinos, în fața dreptății dumnezeiești. Ea a fost adusă din cer oamenilor, adusă de către Dumnezeu întrupat; ea suie la cer pe acei oameni care, lepădându-se de sine, lepădându-se de păcatele lor și de dreptățile lor, se cufundă pe de-a-ntregul în baia cea curățitoare a pocăinței, intră sub călăuzirea dreptății dumnezeiești și doar a ei. FAPTELE VOASTRE BUNE SĂ FIE DOAR ÎNFĂPTUIRI ALE ATOTSFINTEI VOI DUMNEZEIEȘTI, NU ALE VOII VOASTRE STRICATE.” 
Sfântul Ignatie Briancianinov – PREDICI  p 156. 
  Vedeți fraților adevăratele fapte bune! Acestea sunt doar împlinirea întocmai a poruncilor evanghelice. Atât. Nu ceea ce „credem” noi sunt fapte bune. 
„Cel ce are poruncile Mele și le împlinește acela este cel care Mă iubește.” (In 14, 21)
„Cel ce nu Mă iubește nu păzește cuvintele Mele.” (In 14, 24) 
  Pentru a nu greși în ceea ce facem trebuie să ne raportăm întru-totul la Sfânta Evanghelie și la Sfinții Părinți. Altfel, după judecata noastră foarte limitată, vom face totul chiar pe dos. De aceea satana urăște atât de mult scrierile Sfinților Părinți, pentru că-i demască, pentru că mereu le dă pe față uneltirile lor, care sunt sub chipul faptei bune! Nu vă lăsați amăgiți de cei ce fac „binele” la arătare, în văzul oamenilor. Aceștia, de fapt, caută slava de la oameni. Vor să fie slăviți și lăudați de oameni. Adevărata faptă bună stă ascunsă în vălul smereniei, anume pentru a fugi de laudele lumii. Aceștia sunt următorii lui Hristos Dumnezeu. Lumea, în adâncul ei de neștiință vede totul pe dos. De aceea, nu trebuie să ne lăsăm îndrumați de lumea oarbă duhovnicește. Nu. 
Vedem limpede că Sfinții Părinți ne învață că adevăratele fapte bune sunt: conștiința propiei păcătoșenii, pocăința, mărturisirea de credință. Lumea „înțeleaptă” nu pomenește absolut nimic de toate acestea!!! De ce? Pentru că nu are habar de Evanghelia lui Hristos Dumnezeu. 
  Referitor la monahismul autentic, tot sfântul Ignatie ne spune că monahismul este STUDIU și POCĂINȚA. Dacă vom vedea prin mănăstiri, că se cresc copii, se îngrijesc bătrâni, se face totul pentru a atrage lumea și mai ales banii lor, spune sfântul Ignatie că se fac toate acestea la cererea lumii „înțelepte”, care pretinde de la monahi fapte care crede ea că sunt bune și vrednice de laudă. Vai ce stare jalnică, să ajungă monahii să facă ceea ce le cere lumea care-i oarbă cu totul duhovnicește, nu ceea ce i-au învățat Sfinții Părinți! Monahismul este o instituție dumnezeiască și prin urmare are reguli cu totul deosebite și străine de lumea pătimașă. Dar realitatea e tocmai pe dos; au lăsat monahii ascultarea de Dumnezeu și fac ceea ce le cere lumea; asta ca să fie pe placul lumii, să fie apreciați și mai ales lăudați de ea! Este de-a-dreptul jalnic. Apoi să ne mai mirăm că stau călugării la un loc cu maicile !!! Totuși, mai sunt creștini care știu că această amestecare e o cumplită batjocoră la adresa monahismului.
  Un alt exemplu groaznic este preoțimea și arhiereii noștrii care sunt într-o adevărată competiție de a construi catedrale și biserici, uriașe și spoite, prin asta făurindu-și fiecare un câte un nume „mare și răsunător” de ctitori, uitând cu desăvârșire de mântuirea sufletelor încredințate lor de Duhul Sfânt!!! De fapt, după spusa sfântului Ioan Gură de Aur, toate acestea îi vor osândi greu în ziua judecății, pentru că au lepădat grija de sufletele oamenilor și s-au dedat cu totul la clădirea de case și acareturi.  
Vedeți fraților ce înseamnă neștiința?! Ajungem să-i spunem satanei că-i înger de lumină; minciunii că-i mare adevăr, și întunericului că-i lumină !!!
EU sunt LUMINA lumii, zice Hristos Dumnezeu;  Iată care este Adevărata Lumină: Hristos Dumnezeu, nu lumea cu înțelepciunea ei stricată! 
” DE MĂ IUBIȚI, PĂZIȚI PORUNCILE MELE.”  (In 14,15).
   ~ ieromonahul Dorothei ~ athonitul.
Reclame

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Despre lucrarea poruncilor, Fără categorie, Ierom. Artemie Popa. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s