Sf.Nicodim Aghioritul – Cum trebuie să canonisească duhovnicul

Imagini pentru taina spovedaniei

După ce vei  săvârşi, duhovnice, mărturisirea lucrurilor celor rele, a cuvintelor şi a gândurilor celui ce se mărturiseşte,să-i spui:
״Să ştii, fiule, că Dumnezeieştile Canoane hotărăsc că de nu va părăsi omul păcatul mai întâi, să nu fie primit la pocăinţă.
Deci şi tu, dacă făgăduieşti să te depărtezi de rău,ajutându-ţi dumnezeiescul dar, vei lua de la mine canonul şi iertarea păcatelor tale.
Toţi învăţătorii Bisericii spun că toată pocăinţa stă în a lua, cel ce se pocăieşte, hotărâre tare de a nu mai păcătui cu voia sa, hotărâre fără de care, puţin îi va folosi zdrobirea, mărturisirea, împlinirea canonului, intr-un cuvânt,pocăinţa lui”.
**************
DECI:
„Deci şi tu, dacă făgăduieşti să te depărtezi de rău,ajutându-ţi dumnezeiescul dar, vei lua de la mine canonul şi iertarea păcatelor tale.
Deci,dacă omul nu promite că va face canonul rînduit de Sfinții Părinți care se găsesc în PIDALION, duhovnicul nu are voie să-i citească rugăciunea de dezlegare….și deci,păcatele rămân nedezlegate, chiar dacă s-a mărturisit….canonul însemnând și oprirea de la Sf .Împărtășanie pe numărul de ani cît au stabilit Sfinții Părinți,și care se găsesc în PIDALION

*****************

Spovedania se cuvine să se facă cu răbdare

După toate acestea îţi spunem, duhovnice, că de voieşti să fie spovedirea ta cum trebuie, iar îndreptarea şi mântuirea păcătoşilor după Canoane, trebuie să zăboveşti mult la spovedire,şi nicidecum să nu te grăbeşti, chiar dacă vor fi mulţi cei care te aşteaptă afară. în plus, trebuie să le spui celor ce se pocăiesc să vină mai înainte de Praznic cu multe zile, să se spovedească, aşa cum şi noi îi sfătuim.
Cu răbdarea, ai vreme să socoteşti bine doctoriile cele cuviincioase pentru îndreptare
de care are trebuinţă fiecare păcătos. Mulţi duhovnici, de multe ori grăbindu-se şi ,neavând vreme să se socotească bine au pierdut pe mulţi în loc să-i îndrepte, şi s-au pierdut şi pe ei împreună cu aceia, şi pentru aceasta cu amar până la moartea lor s-au căit.

******************

CANONUL ESTE DE DOUA FELURI

https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2015/11/06/canonul-este-de-doua-feluri/

*******************

Ce este împlinirea canonului

https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2015/11/06/ce-este-implinirea-canonului/

*************

Canonul trebuie să se dea împotriva celor la care păcătosul se împotriveşte

Canonul trebuie să se dea împotriva celor la care păcă­tosul se împotriveşte (că cele potrivnice sunt vindecătoare celor potrivnice). Canonul întâi al Sfântului Grigorie de Nyssa hotărăşte adică, să se dea după împrejurările cele potrivnice ale păcatului şi după împrejurările cele potrivnice ale feţelor celor ce au greşit, precum zic cei cu socoteală. După împrejurărilecele potrivnice ale păcatului, adică celui ce se îndoieşte de credinţă, să-i dai canon, duhovnice, să citească sau să asculte cu evlavie Sfânta Evanghelie şi Simbolul credinţei, să nu încerce cele mai presus de puterea sa şi să recunoască de maică Biserica cea Sobornicească, care i-a dat credinţa!
******************

Cum se cuvine să canonisească duhovnicul după rânduiala Sfântului Ioan Postitorul

Şi aşa, după ce va făgădui, îl canoniseşte după Canoanele Sfântului Ioan Postitorul, pe care le-a primit şi le primeşte de obşte toată Biserica Dreptmăritorilor, adică îi rânduieşte atâţia ani să nu se împărtăşească, atât post să facă, atâtea metanii şi atâta milostenie.
******************

Cum se canonisește cel ce se pocăieşte când are multe păcate

https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/06/09/cum-se-iconomiseste-cel-ce-se-pocaieste-cand-are-multe-pacate/
*********************

Sf.Nicodim Aghioritul – cum se canonisesc anumite păcate

https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/06/09/sf-nicodim-aghioritul-cum-se-canonisesc-anumite-pacate/

*****************

…canonul, însemnând și oprirea de la Sf Împărtășanie pe o anumită perioadă de timp atât cît au stabilit Sfinții Părinți.

Cei care nu primesc canonul şi depărtarea de împărtăşanie se scot afară
Iar de se va afla cineva atât de învârtoşat la inimă şi nepocăit încât, sănătos fiind, nu primeşte nici canonul pe care-l rânduieşte Postitorul, nici nu voieşte să se îndepărteze de împărtăşanie, unuia ca acesta, duhovnice, după întâia, a doua şi a treia sfătuire, trebuie să-i zici: ״
Fiule, Marele Vasilie îmi porunceşte la Canonul său 84 şi 85 să spun poporului cel nesupus şi împotrivitor:
„Mântuind, mântuieşte-ţi sufletul tău”(Facere 19, 17), ca să nu-mi pierd şi eu sufletul meu împreună cu pierzarea ta.
Spune-i că Luca, Patriarhul Constantinopolului, la întrebările pe care le dezleagă împreună cu Sinodul, zice că nu se cuvine preotul să primească darul celor ce nu se supun şi nu voiesc să primească canonul păcatului lor.

Sfătuire către cel ce se pocăieşte ca să primească şi depărtarea de împărtăşanie

Fiule, să ştii că:
1) De te vei împărtăşi aşa, nevrednic fiind, te vei face vinovat Trupului şi Sângelui Domnului – precum zice dumnezeiescul Pavel, şi te vei împărtăşi spre osândă,făcându-te al doilea Iuda şi asemenea cu iudeii vânzători ai Domnului.
Aşa cum atunci iudeii au împuns trupul Domnului, nu ca să-i bea sângele, ci ca să-l verse – după cum tâlcuieşte Ioan cel cu graiul de aur (Cuvântul 27, Epistola I către Corinteni) -aşa şi tu te vei socoti, pentru nevrednicia ta, că verşi sângele Domnului cel fără de moarte, iar nu că îl bei. 2) Să ştii că dumnezeiescul Postitorul, care cu socoteala Sfântului Duh a rânduit Canoanele sale, aproape în fiecare Canon spune cu mare luare aminte şi cu desluşire că: ״Cine nu poate să le ţină pe amândouă, adică şi depărtarea de împărtăşanie cea rânduită de dânsul pentru puţini ani, acesta să păzească anii cei mulţi,care au fost rânduiţi de ceilalţi dumnezeieşti Părinţi”. Prin acestea zice să nu laşi în nici un chip să se facă şi mai mare pogorământ.
3) Să ştii, că ţi-am făcut un pogorământ mare,pentru că nu te-am canonisit după ceilalţi Sfinţi Părinţi, care rânduiesc aţâţi ani pentru păcatul tău (şi aici trebuie să-i spui anii pe care-i rânduiesc Canoanele Sinoadelor şi ale Părin­ţilor), ci te-am canonisit după Ioan Postitorul cel cu pogoră-mânt. Ţi-am făcut şi alt pogorământ mare de la mine: nu am canonisit celelalte păcate ale tale, din care pentru cutare este canon atâta, şi pentru cutare, atâta (şi aşa pe rând, numără anii şi canoanele fiecărui păcat), ci un păcat ţi-am canonisit,fiindu-mi milă de neputinţa ta. Deci şi tu fiule, trebuie să nu fii atât de aspru la inimă şi nemulţumitor, ci cu bucurie să primeşti acest puţin canon şi depărtarea de Dumnezeiasca împărtă­şanie. 4) Să ştii că, prin această depărtare de împărtăşanie, se va face pocăinţa ta mai temeinică, te vei întări mai mult în darul lui Dumnezeu şi vei cunoaşte mai bine răutatea care ţi-a pricinuit păcatul atunci când vei vedea pe altcineva că se împărtăşeşte, iar tu te lipseşti, zicând în sinea ta cuvântul fiului risipitor: Jată câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar eu pier de foame״) Luca 15, 17). Şi din toate acestea să urăşti păcatul şi să păzeşti bine darul pe care l-ai pierdut, pentru că îţi vor fi învăţături patimile:
״Că tot ce dobândeşte cineva cu multă osteneală, se sileşte să-l păzească”,zice Marele Vasilie.
Acestea şi altele asemenea, ce te va lumina darul Sfântului Duh, poţi să-i spui, duhovnice. Poţi încă să-i ascunzi şi vremea şi să-i spui: mergi fiule, că numai eu ştiu când este vremea să te împărtăşeşti. Şi aşa, odată cu trecerea vremii, poţi să te mai gândeşti.
Vezi şi la ״Sfătuirea celui ce se pocăieşte” cele ce spunem acolo deosebit, ca să primească canonul şi depărtarea de împărtăşanie.

Cel ce se pocăieşte trebuie să se îndepărteze de la Sfînta Împărtăşanie… Fiindcă, dacă vei cuteza să te împărtăşeşti în aceşti ani, vei ajunge un al doilea Iuda.

https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/05/25/cel-ce-se-pocaieste-trebuie-sa-se-indeparteze-de-la-sfinta-impartasanie-fiindca-daca-vei-cuteza-sa-te-impartasesti-in-acesti-ani-vei-ajunge-un-al-doilea-iuda/?fb_action_ids=1899416583663856&fb_action_types=news.publishes

Risultati immagini per Carte foarte folositoare de suflet - Nicodim Aghioritul  Risultati immagini per Carte foarte folositoare de suflet - Nicodim Aghioritul

ESTE UNA ȘI ACEIAȘI CARTE DOAR CĂ UNA ESTE O EDIȚIE MAI VECHE SI ALTA E O EDIȚIE MAI NOUĂ.
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2015/10/20/sfantul-nicodim-aghioritul-carte-folositoare-de-suflet/
pastorala20102014.files.wordpress.com/2013/06/sfc3a2ntul-nicodim-aghioritul-de-cautat-carte-foarte-folositoare-de-suflet.pdf
Reclame

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Carte folositoare de suflet - Sf.Nicodim Aghioritul, Despre canoane, Despre dezlegarea păcatelor, Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s