Cei canonisiți cu anii puțini de la Sf.Ioan Postitorul,va trebui să facă și canonul de nevoințe, însemnând, sute de metanii, post aspru(hrană uscată după al noulea ceas(ora 3 după amiază)etc…. altfel anii puțini nu le vor folosi…

Risultati immagini per SF.IOAN POSTITORUL

DESPRE CANOANELE SF.IOAN POSTITORUL
Canoanele Sf. loan Postnicul au fost întărite, în chip hotărât de Valsamon, Vlastarie, Armenopulos, Nichifor Hartofilax si patnarhul Nicolae; iar în chip nehotărât de vechea predanie a Bisericii, mai ales, de însăşi împrejurările în care se foloseau canoanele Postnicului, fiindcă mulţi s-au spovedit şi s-au îndreptat potrivit cu acestea, nu numai din vremea lui Valsamon (cum spune el însuşi, în tălmăcirea celui din urmă canon al patriarhului Nicolae), dar încă din vremurile lui Nicolae, cum se vede din canonul său care s-a pomenit.
Iar dacă însuşi Nicolae, într-acelaşi canon, spune despre Culegerea de canoane a Postnicului că, folosind multe pogorământe, pe mulţi i-a pierdut, aceasta nu trebuie să se înţeleagă în chip uşuratic, făcându-se deosebire: când, adică, pogorământul se foloseşte la anii epitemiilor, dar nu si la felul canonisirii pe care îl hotărăşte.
Fiindcă, dacă vom cerceta cu dreaptă socotinţă adevărul, Culegerea de canoane a Postnicului, prin canonisirea pe care o dă, nu numai că nu este îngăduitoare, ci (îndrăznesc să spun) este ‘şi ceva mai aspră, când este vorba de cei iubitori de trup. Deoarece un iubitor de trup mai degrabă alege să se îndepărteze de preacuratele Taine şapte, sau zece, sau cincisprezece ani — cum hotărăsc ceilalţi Părinţi — decât să stea departe de Sfânta împărtăşanie numai trei ani, dar să mănânce hrană uscată după ceasul al nouălea şi să facă două sute sau trei sute de metanii în fiecare zi, si să se supună şi altor asprimi, aşa cum hotărăşte această Culegere de canoane a Postnicului.
Într-adevăr, atunci acestea sunt îngăduitoare şi pot să-i piardă pe multi, când duhovnicii care le folosesc, fac pogorământ păcătoşilor când este vorba de anii epitimiilor, potrivit cu Postnicul, dar nu le dă şi canonisirea pe care o hotărăşte, adică hrana uscată după ceasul al nouălea, precum şi atâtea metanii mari, si celelalte. Ci, pentru bani sau pentru hatâruri, sau pentru alte pricini, fac pogorământ si la acestea odată cu anii (de pocăinţă). Care lucru îl fac călcând legea şi canoanele şi au să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru pierzania pe care o pricinuiesc sufletelor celor ce se spovedesc, cu calea largă pe care le-o deschid.
Drept aceea, să îndrepteze, pentru dragostea lui Dumneze, răul acesta, vătămător de suflet pe care îl săvârşesc; fiindcă acest Sfânt, aproape în fiecare canon al său, spune că cine nu va îndeplini canonisirea pe care o hotărăşte, acesta să nu se folosească nici de anii puţini de îndepărtarea de la dumnezeiasca împărtăşanie, aşa cum o rânduise el, ci să (împlinească) anii cei mulţi, rânduiţi de Părinţi. Si pentru asemenea pogorământ, el însuşi dă binecuvântată îndreptăţire în cel dintâi canon al său.
Iar, mai vârtos, dă îndreptăţire pentru el potrivirea cu celelalte canoane ale Părinţilor, care se află scrise pe margine (si cată bine la aceste canoane).
******************

Cum se cuvine să canonisească duhovnicul după rânduiala Sfântului Ioan Postitorul

Şi aşa, după ce va făgădui, îl canoniseşte după Canoanele Sfântului Ioan Postitorul, pe care le-a primit şi le primeşte de obşte toată Biserica Dreptmăritorilor, adică îi rânduieşte atâţia ani să nu se împărtăşească, atât post să facă, atâtea metanii şi atâta milostenie..(pg.77)
************
Peste toate acestea îţi spun, duhovnice, că trebuie să dai păcătoşilor drept canon şi depărtarea de Sfânta împărtăşanie atâţia ani câţi rânduieşte Sfântul Ioan Postitorul.
Iar daca va fi cineva care să primească celălalt canon, al postului, al mâncării uscate, al metaniilor şi al milosteniei,nu va mai primi depărtarea de împărtăşanie, în aceasta stă toată ştiinţa şi iscusinţa ta, ca să-l îndulceşti pe unul ca acesta, încât să-l faci pe el să le primească pe amândouă, punând înaintea lui acestea..(pg 89)
****************

Sfătuire către cel ce se pocăieşte ca să primească A şi depărtarea de împărtăşanie

Fiule, să ştii că:
1) De te vei împărtăşi aşa, nevrednic fiind, te vei face vinovat Trupului şi Sângelui Domnului – precum zice dumnezeiescul Pavel, şi te vei împărtăşi spre osândă, făcându-te al doilea Iuda şi asemenea cu iudeii vânzători ai Domnului.
Aşa cum atunci iudeii au împuns trupul Domnului, nu ca să-i bea sângele, ci ca să-l verse – după cum tâlcuieşte Ioan cel cu graiul de aur (Cuvântul 27, Epistola I către Corinteni) – aşa şi tu te vei socoti, pentru nevrednicia ta, că verşi sângele Domnului cel fără de moarte, iar nu că îl bei.
2) Să ştii că dumnezeiescul Postitorul, care cu socoteala Sfântului Duh a rânduit Canoanele sale, aproape în fiecare Canon spune cu mare luare aminte şi cu desluşire că:
״Cine nu poate să le ţină pe amândouă, adică şi depărtarea de împărtăşanie cea rânduită de dânsul pentru puţini ani, acesta să păzească anii cei mulţi, care au fost rânduiţi de ceilalţi dumnezeieşti Părinţi”.
Prin acestea zice să nu laşi în nici un chip să se facă şi mai mare pogorământ.
3) Să ştii, că ţi-am făcut un pogorământ mare, pentru că nu te-am canonisit după ceilalţi Sfinţi Părinţi, care rânduiesc aţâţi ani pentru păcatul tău (şi aici trebuie să-i spui anii pe care-i rânduiesc Canoanele Sinoadelor şi ale Părin­ţilor), ci te-am canonisit după Ioan Postitorul cel cu pogorământ.
Ţi-am făcut şi alt pogorământ mare de la mine: nu am canonisit celelalte păcate ale tale, din care pentru cutare este canon atâta, şi pentru cutare, atâta (şi aşa pe rând, numără anii şi canoanele fiecărui păcat), ci un păcat ţi-am canonisit, fiindu-mi milă de neputinţa ta.
Deci şi tu fiule, trebuie să nu fii atât de aspru la inimă şi nemulţumitor, ci cu bucurie să primeşti acest puţin canon şi depărtarea de Dumnezeiasca împărtă­ şanie.
4) Să ştii că, prin această depărtare de împărtăşanie, se va face pocăinţa ta mai temeinică, te vei întări mai mult în darul lui Dumnezeu şi vei cunoaşte mai bine răutatea care ţi-a pricinuit păcatul atunci când vei vedea pe altcineva că se împărtăşeşte, iar tu te lipseşti, zicând în sinea ta cuvântul fiului risipitor:
„Jată câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar eu pier de foame״( Luca 15, 17).
Şi din toate acestea să urăşti păcatul şi să păzeşti bine darul pe care l-ai pierdut, pentru că îţi vor fi învăţături patimile:
״Că tot ce dobândeşte cineva cu multă osteneală, se sileşte să-l păzească”, zice Marele Vasilie.
Acestea şi altele asemenea, ce te va lumina darul Sfântului Duh, poţi să-i spui, duhovnice. Poţi încă să-i ascunzi şi vremea şi să-i spui: mergi fiule, că numai eu ştiu când este vremea să te împărtăşeşti. Şi aşa, odată cu trecerea vremii, poţi să te mai gândeşti.
Vezi şi la : ״Sfătuirea celui ce se pocăieşte” cele ce spunem acolo deosebit, ca să primească canonul şi depărtarea de împărtăşanie.(pg 90)
***************
spune Sf.Ioan Postitorul:
…fiindcă acest Sfânt, aproape în fiecare canon al său, spune că cine nu va îndeplini canonisirea pe care o hotărăşte, acesta să nu se folosească nici de anii puţini de îndepărtarea de la dumnezeiasca împărtăşanie, aşa cum o rânduise el, ci să (împlinească) anii cei mulţi, rânduiţi de Părinţi”.

să vedem care sunt acele canoane….

CANOANELE SF. IOAN POSTNICUL

Canonul 1
Că scurtăm noi anii de pocăinţă nu va părea, după cum cred, lucru nesănătos celor cu dreaptă socotinţă, deoarece, nici la marele părinte Vasile, nici la cei mai vechi dintre Părinţii noştri, nu stă hotărât, pentru cei ce păcătuiesc, vreun post, sau priveghere, sau număr de metanii mari, ci numai îndepărtarea de la sfinţita Cuminecare.
Noi am socotit că trebuie — pentru cei ce se pocăiesc cu adevărat şi sunt gata să-şi pună la încercare trupul, cu o vieţuire aspră si să ducă, cu recunoştinţă, un trai potrivnic răutăţii de mai înainte — să le măsurăm şi noi, în schimb, împuţinarea timpului de pocăinţă, pe măsura înfrânării lor.
Astfel, dacă cineva se în voieşte să nu bea vin în anume zile, am hotărât si noi să-i scădem un an din timpul de canonisire hotărât de Părinţi pentru păcatul lui.
Tot astfel, dacă făgăduieşte să se înfrâneze de la carne pentru o vreme, precum şi de la brânză şi ouă, sau peşte, sau untdelemn, noi am socotit să-i mai scădem un an.
Şi, astfel, pentru fiecare înfrânare de la una din acestea, să-i mai tăiem câte un an.
Si nu numai atât, dar dacă se  hotărăşte să îmblânzească pe Dumnezeu cu dese plecări ale genunchilor, la fel îi vom face si, mai ales, dacă arată o aplecare spre milostenie şi nu mai prejos decât îi stă în putere. Iar dacă, după greşeală, a intrat în viaţa iubitoare de Dumnezeu şi călugărească, am socotit că este bine să-i înlesnim şi mai repede iertarea, fiindcă va avea să-şi petreacă întreaga viaţă în nevoinţe care se cuvin unei asemenea trăiri.
TÂLCUIRE
Întru acest 1 Canon Sfântul se dezvinovăţeşte către acei ce poate l-ar prihăni, pentru ce a împuţinat anii pocăinţei, şi zice, că această împuţinare ce o a întrebuinţat, la cei înţelepţi şi cunoscători nu poate fi fără socoteală şi dreaptă judecată. Şi se întemeiază această socoteală pe această pricină.
Căci, fiindcă nici marele Părinte Vasilie, nici ceilalţi mai vechi Părinţi au rânduit celor ce se pocăiesc vreo canonisire cu postire, sau cu priveghere, sau cu plecări de genunchi, ci i-au canonisit pe ei, cu singură depărtarea Dumnezeieştii Împărtăşiri;
pentru aceasta zice, noi am judecat de cuviinţă să împuţinăm anii pocăinţei, la cei ce cu curăţenie se pocăiesc, şi se silesc a-şi chinui trupul cu aspră petrecere, şi a vieţui de aici înainte viaţa îmbunătăţită potrivnică vieţii celei rele mai de înainte ce o avea. Împuţinând însă anii lor, după măsura înfrânării ce ar arăta.
Însemnare
Vezi canonul 12 al celui dintâi sinod, canonul 102 al sinodului al şaselea, canonul 2,5 şi 7 al sinodului din Anghira, canoanele 2, 3,74,84 ale marelui Vasile, şi canoanele 4,5,7 şi 8 ale Sf. Grigorie al Nişei, care chezăşuiesc împuţinarea anilor (de canonisire), făcută de Postnic, deoarece şi ele spun că potrivit cu înfrânarea şi pocăinţa penitenţilor, aşa trebuie să li se împuţineze şi anii de canonisire.
Pricina pentru care Părinţii au rânduit păcătoşilor ca epitimie îndepărtarea doar de la împărtăşanie este — cum cred eu — faptul că, pe atunci, creştinii aveau atâta dragoste să se împărtăşească, încât socoteau drept cea mai mare pagubă să fie lipsiţi de Cuminecare. Pentru aceasta şi Părinţii din acele vremuri nu găseau altceva ca să-i oprească de la păcat, fără numai îndepărtarea de Cuminecare.
C a n o n u l 12
Pe cel ce a făcut desfrânare, călugăr sau mirean, îl sfătuim să nu se împărtăşească doi ani, dacă va voi după ceasul al nouălea să mănânce mâncare uscată (adică pâine şi apă) şi să facă şi câte două sute cincizeci de metanii. Iar de se va lenevi şi nu va voi, să plinească vremea cea hotărâtă de Părinţi.
C a n o n u l 13
Preadesfrânatul (Adulterinul), judecăm cu cuviinţă, să se împărtăşească cu Sfintele Taine după trei ani, dacă se va nevoi cu mâncarea uscată după al nouălea ceas şi dacă va face în fiecare zi câte două sute cincizeci de metanii. Dacă se va lenevi, să aştepte sfârşitul vremii pe care au hotărât-o Părinţii.
C a n o n u l 14
Cel ce s-a pornit asupra surorii sale, poruncim să se învrednicească Dumnezeieştilor Taine după trei ani, dacă voieşte să postească până seara, să mănânce mâncare uscată şi în fiecare zi să facă cinci sute de metanii.
C a n o n u l 15
Pe cel ce a desfrânat cu nora sa, doi ani îl depărtăm de Dumnezeiasca împărtăşanie, dacă va mânca mâncare uscată după al nouălea ceas şi va face în fiecare zi, tî’ei sute de metanii. Iar dacă se va lenevi, să împlinească anii cei hotărâţi de Părinţi
C a n o n u l 18
Cel ce s-a împreunat cu parte bărbătească s-a socotit cu cuviinţă să se oprească de la împărtăşanie trei ani, să plângă, să postească până seara, să mănânce mâncare uscata (adică pâine şi apă) şi să facă două sute de metanii. Iar dacă iubeşte mai mult lenevirea şi nu voieşte, să împlinească cei cincisprezece ani
C a n o n u l 20
Pe cel ce ucide cu voia sa, cinci ani, iar pe cel ce ucide fără voia sa, trei ani îl îndepărtăm de împărtăşanie, dacă se învoieşte cu postul până seara şi cu mâncare uscată, şi să facă în fiecare zi trei sute de metanii; iar lenevindu-se şi nev rând să facă acestea, să plinească termenul Părinţilor.
C a n o n u l 21
Femeile care omoară copiii în pântece cu meşteşugire, şi cele ce dau şi cele ce iau leacuri ca să lepede copiii fără de vreme şi morţi, noi hotărâm să se canonisească acestea până la cinci ani, sau de multe ori şi până la trei.
însemnare
Canonul 91 al Sinodului 6, Canonul 21 al Sinodului din Ancira, Cananele 2 şi 50 ale marelui Vasilie, pun între ucigaşii cei de voie pe femeile care fac acestea; însă pentru iubirea de oameni, le canonisesc pe acestea nu până la sfârşitul vieţii, ci numai zece ani să nu se împărtăşească.
M ai notează că, într-o carte (scrisă de mâna) care cuprindea canoanele Postitorului, am găsit şi aceasta: că femeile se folosesc în multe chipuri de ierburile acestea: pe unele le mănâncă sau le beau ca să nu rămână grele niciodată şi să nu facă copii; cu altele omoară pruncii când îi zămislesc sau când este aproape să-i nască, care este un păcat mai greu decât cel dintâi; altele în fiecare lună fac ucidere cu aceste buruieni, lucru mult mai rău decât celelalte. De aceea, femeile care fac acest lucru, se opresc trei ani de la Dumnezeiasca împărtăşanie, în fiecare zi să mănânce de post şi să facă o sută de metanii.
C a n o n u l 32
Celor ce se mărturisesc că au făcut fermecătorie sau otrăvire, le scurtăm iconomia pocăinţei până la trei ani, dacă se vor sili în fiecare zi să postească şi după ceasul al nouălea să primească hrană puţină şi uscată, numai cât să trăiască, şi închinăciuni să facă două sute cincizeci, atingând fruntea de pământ, cu evlavie. Cu acestea canonisim şi pe femeile care fac legături şi spun vrăjitorii.
*********************

Risultati immagini per Carte foarte folositoare de suflet - Nicodim Aghioritul  Risultati immagini per Carte foarte folositoare de suflet - Nicodim Aghioritul

ESTE UNA ȘI ACEIAȘI CARTE DOAR CĂ UNA ESTE O EDIȚIE MAI VECHE SI ALTA E O EDIȚIE MAI NOUĂ.
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2015/10/20/sfantul-nicodim-aghioritul-carte-folositoare-de-suflet/
pastorala20102014.files.wordpress.com/2013/06/sfc3a2ntul-nicodim-aghioritul-de-cautat-carte-foarte-folositoare-de-suflet.pdf
Reclame

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Carte folositoare de suflet - Sf.Nicodim Aghioritul, Despre canoane, Fără categorie, Sf.Nicodim Aghioritul. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s