Sf.Siluan – Temeiurile iubirii de vrăjmași

 Immagine correlataIubirea de vrăjmași răspunde unei porunci a lui Hristos (Mt. 5, 44; Lc. 6, 27, 35):„Domnul ne-a poruncit să-i iubim pe vrăjmașii noștri”. E după voia lui Dumnezeu șibine plăcut înaintea Lui ca noi să avem o astfel de stare sufletească („Domnul vrea canoi să iubim pe aproapele nostru”) și lucrul acesta singur este de ajuns ca s-oîndreptățească.
Dar, pe deasupra, Dumnezeu însuși ne dă pildă de o asemenea iubire, și noi trebuie săne străduim să-I urmăm și să ne asemănăm Lui. Cel dintâi temei al iubirii devrăjmași, în care se cuprinde însuși tâlcul poruncii, îl constituie iubirea, bunătatea șimila de care dă dovadă Dumnezeu față de cei care fac răul, după cum spune Hristos:„Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți-le bine […] și veți fi fiii Celui Preaînalt, căci El estebun cu cei nemulțumitori și răi. Fiți milostivi, precum Tatăl vostru milostiv este” (Lc.6, 35-36). În general, temeiul iubirii de vrăjmași este iubirea pe care Dumnezeu oarată deopotrivă tuturor oamenilor (buni sau răi, drepți ori păcătoși, prieteni sauvrăjmași ai Lui), ca și tuturor făpturilor Sale; și acest temei îl aflăm tot din cuvintelelui Hristos: „Iar Eu vă zic vouă: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce văblestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei care vă vatămă și văprigonesc, ca să fiți fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, pentru că El face să răsarăsoarele peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste ceinedrepți […] Fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este” (Mt. 5,44-45, 58).
Acest temei este, bineînțeles, evidențiat de Părinți. Sfântul Ioan Gură de Aur,tâlcuind versetele de mai sus, îndeamnă: „imită pe Dumnezeu după puterile taleomenești. […] Dacă tu nu iubești numai pe cei ce te iubesc, ci și pe cei ce tedușmănesc, imiți, după puterea ta, pe Dumnezeu.”92
 Sfântul Maxim spune că se cuvinesă-i iubim „pe toți oamenii la fel, asemenea lui Dumnezeu, Care iubește pe toțioamenii la fel” și „vrea ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină (1Tim. 2, 4)93
Hristos Însuși ne-a dat pildă desăvârșită de iubire a tuturor oamenilor deopotrivă,între care au fost și dușmanii Lui.Nu-L vedem niciodată răspunzând cu violență celor care-L ocărăsc șiL lovesc. Celorcare-L ocărăsc spunându-i: „Ai demon”, El le spune doar atât: „Un lucru am făcut șivoi ti vă mirați” (In. 7, 20-21). Atunci când este lovit de unul dintre slujitoriiarhiereului, Se mărginește să spună: „Dacă am vorbit rău, dovedește că este rău, iardacă am vorbit bine, de ce Mă bați?” (In. 18, 23). Lui Petru, care voia să-L apere decei veniți să-L prindă, îi cere să-și pună sabia în teacă (In. 18, 10-11). Înainte deaceasta, chiar și cu Iuda, despre care știa că avea să-L trădeze, El s-a purtat la fel cași cu ceilalți ucenici, spălându-i picioarele, „slujindu-l El Însuși, punându-l la masa Sași dându-i sfânta Lui sărutare”94.
Hristos S-a rugat pentru cei care L-au prigonit, L-au batjocorit, L-au torturat și, încele din urmă, L-au răstignit, cerându-I pe cruce lui Dumnezeu să-i ierte: „Părinte,iartă-le lor, că nu știu ce fac” (Lc. 23, 34), iertându-i El Însuși ca un Dumnezeu ceera.Hristos a pătimit și șia dat via pe cruce pentru cei păcătoși și vrăjmași aiadevărului: „Căci Hristos, încă fiind noi neputincioși, la timpul hotărât a murit pentrucei necredincioși. Căci cu greu va muri cineva pentru un drept; dar pentru cel bunpoate se hotărăște cineva să moară. Dumnezeu însă Își arată dragostea Lui fă denoi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoși” (Rom. 5,6-8). „Dumnezeu a vrut ca printrÎnsul să le împace cu Sine pe toate, fie cele de pepământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin El, prin sângele crucii Sale. Dar pe voi,care oarecând erați înstrăinați și vrăjmași cu mintea voastră către lucrurile rele, deacum v-a împăcat prin moartea Sa în trupul cărnii Lui” (Col. 1, 20-21; Rom. 5, 10).Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă să facem și noi la fel: „Fiți, așadar, imitatori ai luiDumnezeu, ca niște fii iubiți, și umblați întru iubire, precum și Hristos ne-a iubit penoi și S-a dat pe Sine pentru noi, prinos și jertfă lui Dumnezeu” (Ef. 5, 1-2).Păriii se sprijină adesea pe aceste cuvinte ale Sfintei Scripturi. Astfel, Sfântul IoanGură de Aur spune: „Domnul răspundea celor careL urau cu iubire; [...] cu cât maimult Îl ocărau iudeii, cu atât mai mult îi cinstea El și-Și înmulțea grija fă de ei. [...]Faceți și voi ca Domnul! [...] Iubiți și voi ca El și spuneți fără încetare: Cu cât mă urâți voi mai mult, cu atât mai mult vă voi iubi.”95
 „Cei peste care-Și revărsa belșugulbunătăților ziceau: «are demon», «hulește», «e nebun», «e un amăgitor», și oare s-adepărtat de ei pentru aceasta? Nicidecum, ci răspundea la ocări cu încă și mai maribinefaceri. A mers la cei care aveau să-L răstignească pentru că un singur lucru voia:să-i mântuiască. Iar după ce lau pironit pe cruce, ce-L auzim că spune? «Părinte,iartă-i, că nu știu ce fac.» După ce îndurase atâtea chinuri de la ei, și încă fiindchinuit, până la cea din urmă suflare s-a îngrijit de ei și s-a rugat pentru ei. Și chiardupă răstignire, câte n-a făcut pentru ei? [...] Așa trebuie să-i iubim pe vrăjmașiinoștri, așa trebuie să-L imităm pe Hristos.96
 „N-a precupețit nimic pentru mântuireaucigașilor Săi [...]. Putând să-i piardă pe vrăjmașii Săi, le dăruiește mântuirea.Urmându-I pilda, să fim prieteni ai tuturor.97
 „Hristos a pătimit toate acestea pentruca să pășim pe urmele Lui (1 Pt. 2, 21) și să îndurăm cu tărie de suflet cuvinteleaspre și batjocurile care obișnuiesc să ne tulbure și să ne aprindă și mai mult mânia.Și nu numai că dumnezeiescul nostru Mântuitor a îndurat pentru noi toate aceste ocăriși batjocuri, dar a făcut tot ce se poate ca să-i izbăvească de chinul gătit celor care s-au făcut vinovați de o asemenea crimă.98
 Sfântul Vasile cel Mare spune că iubirea devrăjmași este posibilă, căci pe ea „a arătato și a învățato Domnul, Care a făcutvădită dragostea Tatălui și pe a Sa în ascultarea până la moarte pentru vrăjmașii Lui,nu pentru prietenii Lui, cum mărturisește Apostolul99. Sfântul Ioan Casian dă dreptpildă de urmat bunătatea pe care Hristos a arătato pe cruce fă de prigonitoriiSă100. Sfântul Ioan Gură de Aur ne cheamă să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri, așacum a făcut și Hristos 101. Sfântul Maxim Mărturisitorul amintte că „Domnul șiDumnezeul nostru Iisus Hristos, arătându-Și dragostea Sa fă de noi, a pătimitpentru toată omenirea și tuturor le-a dăruit la fel nădejdea învierii102.Apostolii și ti sfinții ne-au dat și ei pildă de iubire a vrăjmașilor, urmându-L înaceasta pe Învățătorul lor. Sfântul Ioan Gură de Aur menționează cum, „lovit cupietre și supus la tot felul de chinuri (Sfântul Pavel) nu înceta să se îngrijească deprigonitorii săi, spunând: Aceasta doresc și pentru aceasta mă rog, ca ei să se mântuiască”103

***********

94Sf. Ioan Gură de Aur,Omilii la Ioan, LXX, 3
95.Omilii la Romani, XXVII, 3.
96.Sf. Ioan Gură de Aur,Omilii la Efeseni, VII, 4. Aceleași afirmații, în Omilii la Ioan, LXX, 1.
97 Omilii la Fapte, IX, 4.
98.Omilii la Ioan, LXXXIV, 3.
99 Regulile mici, 176.
100 Convorbiri duhovnicești, XI, 10.
101Cf.Omilii la Cruce și la tâlhar, I, 5; cf. II, 5.
102.Capete despre dragoste, I, 71.

************

; și: „după cum Hristos, când era între cei care Îl răstigneau, nu S-auitat că era pe Cruce, nu S-a uitat la El, ci s-a rugat Tatălui pentru cei care L-aurăstignit, tot așa a făcut și Ștefan, Apostolul, când era între cei ce aruncau cu pietreîn el, era lovit de ti, primea loviturile pietrelor, dar nu se uita la durerile pricinuitede pietre, ci zicea: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta! (Fapte 7, 60)104.
Toate acestea le aflăm, în esență, și în învățătura Sfântului Siluan.
Dând adesea mărturie în cele ce scrie despre iubirea lui Dumnezeu care se întinde latoate creaturile Sale, din care face o temă majoră a învățăturii lui duhovnicești,Sfântul Siluan, mai mult decât ceilalți Pării, vede ca principală rațiune a iubirii devrăjmași faptul că Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii, fără deosebire, chiar și pe ceirătăciți, care I se împotrivesc și fac rele: „Domnul este milostiv și îndurător față detoți. Domnul are milă de toți păcătoșii, așa cum mamei îi este milă de copiii ei, chiar dacă au luato pe căi greșite; eu spun că Domnul iubește deopotrivă și pe cel mai marepăcătos”. Pentru că „Domnul este Iubire”, „ne-a poruncit să ne iubim unii pe alții șisă-i iubim pe vrăjmași”. Cel care vrea să trăiască alături de Dumnezeu, să I seasemene și să se unească cu El trebuie să fie ca El: „Domnul are milă de ti oameniși de aceea cel ce vrea să fie împreună cu Dumnezeu trebuie să-i iubească pe vrăjmașiilui.
Pentru că ia fost milă de cei rătăciți și păcătoși, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său casă-i mântuiască: „Domnul a avut milă de cei ce se pierduseră și a trimis pe UnulNăscut Fiul Său să-i mântuiască.” 
În felurite împrejurări din viața Sa pământească, Hristos Șia dovedit mila față de toțioamenii, fără deosebire. El ne-a dat pildă de iubirea pe care se cuvine s-o avem față devrăjmași, prin răbdarea, bunătatea și mila pe care El Însuși le-a avut față de cei care-I făceau rău, voind ca ti să se mântuiască. „Când Domnul mergea spre Ierusalim, șisamarinenii n-au voit să-L primească, Apostolii Ioan și Iacob erau gata să facă să sepogoare foc din cer ca să-i mistuie pe aceia. Dar Domnul le-a spus cu blândețe: «N-amvenit să-i pierd pe oameni, ci ca să-i mântuiesc» (Lc. 9, 54-55). Tot așa și noi nutrebuie să avem decât un singur gând: ca ti să se mântuiască.” „Atunci când Iuda segândea să-L vândă, Domnul ia răspuns cu bunătate (Mt. 26, 50).Și noi trebuie să fim cu bunătate față de cei ce se rătăcesc și se pierd”. „Hristos S-a rugat pentru ceicare-L răstigneau: «Părinte, iartă-i că nu știu ce fac.»” Și noi trebuie să-I cerem luiDumnezeu să ne ajute să-I urmăm pilda: „Doamne, așa cum Tu Te-ai rugat pentruvrăjmașii Tăi, învață-ne și pe noi prin Duhul Sfânt să-i iubim pe vrăjmașii noștri.”
Aceeași pildă de iubire aflăm și la ucenicii Domnului: „Ștefan, întâiul diacon, se rugapentru cei ce-l omorau cu pietre, ca Domnul să nu le socotească păcatul acesta. Și noi,dacă vrem să păstrăm harul, trebuie să ne rugăm pentru vrăjmași.”
Și astăzi Hristos arată față de dușmanii Bisericii aceeași iubire pe care a avuto și fațăde cei ce L-au prigonit atunci, pentru că El vrea ca și aceștia să se pocăiască și să semântuiască. „Tu spui: «Vrăjmașul prigonește sfânta noastră Biserică. Cum aș puteasă-l iubesc?» La aceasta îți voi răspunde: Sărmanul tău suflet nu L-a cunoscut pe Dumnezeu. N-a cunoscut cât de mult ne iubește și cu câtă dragoste așteaptă El ca toțioamenii să se căiască și să se mântuiască.” Dând dovadă de o asemenea iubire,dobândim asemănarea cu Hristos, după cum El Însuși ne-a făcut cunoscut aceastaspunându-i lui Paisie, care se ruga pentru un ucenic al său care se lepădase deHristos: „Paisie, prin iubirea ta, te-ai asemănat Mie!”
Remarcabil este faptul că starețul Siluan leagă întotdeauna cunoașterea bunătății luiDumnezeu de iubirea de vrăjmași: cel care a ajuns să cunoască iubirea – bunătatea,mila, compătimirea – lui Dumnezeu nu poate să nu-i iubească pe vrăjmașii săi, dupăcum cel carei iubește pe vrăjmași mărturisește prin aceasta că a cunoscut iubirea,adică bunătatea, mila și compătimirea lui Dumnezeu.
Această cunoaștere poate fi dobândită în parte prin citirea și meditarea asupraSfintelor Scripturi. Însă starețul Siluan se referă în mod constant la o cunoaștere maiînaltă, care nu e doar teoretică, ci lăuntrică și experiată, descoperită prin Însuși DuhulSfânt. Duhul Sfânt nu doar ne face deplin cunoscută iubirea lui Dumnezeu față de toțioamenii și, în general, față de toate făpturile Sale, ci ne învață și cum să ajungem noiînșine la o asemenea iubire. Aici aflăm una dintre trăsăturile originale ale învățăturiiSfântului Siluan, în comparație cu ceea ce spun ceilalți Părinți pe aceeași temă:iubirea de vrăjmași, în forma sa desăvârșită, are drept temei prezența și lucrareaDuhului Sfânt în cel care are și arată o asemenea iubire. Această trăsătură dovedește,o dată mai mult, culmea duhovnicească pe care s-a înălțat starețul, faptul căînvățătura lui este expresia nemijlocită a propriei trăiri lăuntrice, lucru întărit, dacă mai este nevoie, și de acest cuvânt al său: „Nu aș putea vorbi despre ea, dacă DuhulSfânt nu m-ar fi învățat această iubire.

TEXT PRELUAT DE AICI

Immagine correlata

Reclame

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s