„S­a hotărât de Sfinţii Părinţi a se întrebuinţa şi după moarte a se anatematisi , cei ce ori în Credinţă, ori în Canoane ar păcătui”…..

…DECI :..E LIMPEDE CA NICI DUPA MOARTEA LOR(CELOR CARE AU INCALACAT SF CANOANE)NU NE PUTEM RUGA PENTRU EI….
Canonul, după Zonara (în tâlcuirea epistolei 39 a marelui Atanasie) chiar cu adevărat este un lemn, obşteşte numit cot, pe care îl întrebuinţează meşterii spre a îndrepta lemnele sau pietrele, ce lucrează ei. Că punând cotul acesta asupra celor ce se lucrează de ei, de sunt acelea strâmbe, înlăuntrul sau în afară, le tocmesc, şi le fac drepte.
Din aceasta însă, după metaforă, canoane se numesc şi pietricelele ori bilele (ce se întrebuinţează la balotaţie) spre alegeri: şi hotărârile atât cele ale Apostolilor cât şi cele ale sinoadelor ecumenice, şi ale celor locale, şi ale Sfinţilor Părinţi celor din parte care se cuprind în cartea aceasta. Pentru că, şi acestea ca atâţia coţi drepţi şi netezi, leapădă cu adevărat de la cei sfinţiţi cu preoţia, şi de la clerici, şi de la cei lumeşti, toată nerânduiala şi strâmbarea moravurilor. Şi pricinuiesc lor toată buna rânduială, şi îndreptare Bisericii, şi a stării creştineşti, şi a faptei bune[1].
„Cum că de către toţi se cuvine a se păzi Dumnezeieştile Canoane nestrămutate. Că cei ce nu le păzesc se supun sub înfricoşate certări ori canonisiri.
„Episcopilor, acestea s­au rânduit vouă pentru Canoane de către noi. Voi însă rămânând întrânsele vă veţi mântui şi pace veţi avea, iar nesupunându­vă vă veţi munci, şi luptă unii cu alţii necurmată veţi avea. Plata neascultării cea cuvenită
luând­o. (Apostolii în sfârşitul [epilogul] cuvântării Canoanelor.)
„S­a socotit de către Sfântul Sinod acesta, să rămână şi de acum adeverite şi întărite spre vindecarea sufletelor şi spre tămăduirea patimilor Canoanele cele primite şi întărite de către Sfinţii şi Fericiţii Părinţi cei mai înainte de noi, dar încă şi predanisite nouă, anume ale Sfinţilor şi slăviţilor Apostoli, şi ale Ecumneicelor IV Sinoade după nume, ale celor locale anume, şi cele ale părinţilor în parte anume.Şi numărul a­i fi iertat rău a le schimba, şi a surpa Canoanele cele mai­nainte arătate.”
„Iar de s­ar prinde cineva că a chenotomisit [a izvodit din nou] vreun Canon din cele zise, ori că se apucă să răstoarne, vinovat va fi după Canonul cel de acel fel; precum acela hotărăşte, să primească certare şi prin acela în care greşeşte, să se vindece” (Canonul al 2­lea al Sinodului VI)
„Bucurându­ne pentru acestea, precum când află cineva dobânzi multe,îmbrăţişare primind la piept dumnezeieştile canoane şi o întărim pe aşezarea acestora întreagă şi neclătită a acelor aşezate de către Trâmbiţele Sfântului Duh.Adică, de întru tot lăudaţii Apostoli, şi ale celor VI Sinoade Ecumenice, şi ale celor de pe alocuri adunate… Şi pe ale Sfinţilor Părinţilor noştri… Şi pe cei ce acelea îi anatematisesc, şi noi îi anatematisim . Iară pe cei cei îi caterisesc, şi noi îi caterisim iară pe cei ce îi afurisesc şi noi afurisim. Şi pe cei ce îi dau certării, şi noi aşişderea îi supunem. (Canonul I al Sinodului VI)”
„Deci legiuim ca Bisericeştile Canoane să ţină rânduiala de legi, cele de către Sfintele patru Sinoade aşezate, ori adeverite, adică de cel în Nicheea, şi de cel în  Constantinopol şi de cel dintâi din Efes şi de cel din Halkidon. (Novela 131 a lui Iustinian)”
 „Legiuim dar ca rânduială de legi să aibă Bisericeştile Canoane, cele aşezate de Sfintele cele şapte Sinoade, ori adeverite (prin ziceri adeverite, se arată Canoanele Sinoadelor locale şi ale Părinţilor celor din parte, cele adeverite de Sinoadele Ecumenice, după Balsamon.) Că Dogmele mai înainte ziselor Sfinte Sinoade ca pe Dumnezeiştile Scripturi le primim, şi Canoanele ca pe legi le păzim.(Cartea a 5­a, titlul 3, cap.2 din Basilicale, la Fotie titlul 1, cap.2 )”
„S­a hotărât de Sfinţii Părinţi a se întrebuinţa şi după moarte a se anatematisi, cei ce ori în Credinţă, ori în Canoane ar păcătui (al V­lea Sinod Ecumenic în trimiterea către Iustinian, foaia 392 al tomului al 2­lea).
Vezi iubitule înfricoşat cuvânt.”
„Cei ce pun în defăimare Sfintele şi Dumnezeieştile Canoane ale Sfinţilor Părinţilor noştri, care, şi pe Sfânta Biserică o sprijinesc, şi pe toată Credinţa petrec  împodobind­o , o povăţuiesc către Dumnezeiasca evlavie, fie anatema. (Sinodul din Constantinopol, cel după Constantin Porfirogenetul, foaia 977 din tomul al 2­lea al Sinodicalelor, adică Tomul Unirii).”

Cum că Dumnezeieştile Canoane sunt mai tari decât împărăteştile legi.

În praxa a doua a Sinodului al II­lea se scrie: „Prea slăviţii boieri au zis:Măritului Stăpânitor al lumii (adică lui Marchian împăratul) i­au plăcut, ca nu după împărăteştile cărţi, ori după pragmaticile forme [şi aşa se numesc cărţile împărăteşti], să urmeze preacuvioşii episcopi, ci după Canoanele cele legiuite de Sfinţii părinţi. Sinodul a zis: Împotriva Canoanelor, nici o lucrare să poată.
„Canoanele Părinţilor să se ţie. Şi iarăşi: Îi rugăm, ca fără zicerea împotrivă lucrările cele de oarecare, în toate eparhiile, spre vătămarea canoanelor, să rămână nelucrătoare; ci să stăpânească Canoanele prin toate… Toţi acestea le zicem. Toate lucrările să se surpe. Canoanele să stăpânească… După hotărîrea Sfîntului Sinod, şi în toate celelalte eparhii hotărârile Canoanelor să stăpânească”
„Că acelea cu adevărat, adică Canoanele, cele de împăraţi, şi de Sfinţii Părinţi aşezate şi întărite se primesc ca Dumnezeieştile Scripturi. Iar legile, numai de împăraţi s­au primit, ori s­au aşezat, şi pentru acesta nu au tărie mai multă decât Dumnezeieştile Scripturi, nici decât Canoanele. (Balsamon în Scolie la cap. al doilea de mai sus a lui Fotie)”
„Nu­mi spune legile cele din afară, căci şi vameşul legea dinafară plineşte,dar însă se osândeşte (Hristostom cuvântul 57 la cea de la Matei.)” Şi iarăşi: „Nici toţi împăraţii, de multe ori nu se ostenesc cu conglăsuire la legi. Cuvântul 6 la Andriante.)”
„Zice însă Vlastar că mare ajutor dau dumnezeieştilor canoane, legile cele iubitoare de buna cinstire de Dumnezeu: „Unele adică împreună ajutorându-le, iar altele, şi plinindu-le, când se întâmplă a se trece acelea cu vederea. (cap. 5, litera k)”
„Că dumnezeieştile canoane, şi decât tipicele sunt mai puternice, când acelea se împotrivesc acestora şi mai ales cele în parte şi locale”. „Că zice Vlastar: „Din nearaua 131 a lui Iustinian ai putea cunoaşte, că tipicele cele făcute de ctitori în monastiri, sunt datori a le primi de nu cumva se împotrivesc canoanelor (cap.16, litera l)”
Suprascriere la Sfintele canoane a Sfântului Ioan Hristostom
„Am auzit şi am ţinut… Nu ai ţinut, pe sineţi te-ai osândit. În jumătate ai ţinut, şi de nu vei ţine, vei zice însă, nu am ştiut. Că cel ce se osândeşte pe sine pentru că nu a ţinut, se sârguieşte spre a ţine. ( În cuvântul 4, despre pocăinţă, foaia 785, a tomului 6, tipărit la Veneţia )
A Sfântului  Maxim
„Mulţi suntem cei ce zicem, puţini însă cei ce fac. Dar însă cuvântul lui Dumnezeu, nimeni nu este dator a-l mincionoşii pentru lenevirea sa. Ci a mărturisi cu adevărat neputinţa sa, iar nu a ascunde adevărul lui Dumnezeu, ca să nu ne facem vinovaţi împreună cu călcarea poruncilor, şi de reaua tălmăcire a cuvântului lui Dumnezeu. (cap 85 a celei de-a doua sută, a celor pentru dragoste, din Filocalie)
http://www.sfantuldaniilsihastrul.ro/fisiere/carti/pidalionul.pdf
DECI:S­a hotărât de Sfinţii Părinţi a se întrebuinţa şi după moarte a se anatematisi, cei ce ori în Credinţă, ori în Canoane ar păcătui (al V­lea Sinod Ecumenic în trimiterea către Iustinian, foaia 392 al tomului al 2­lea). Vezi iubitule înfricoşat cuvânt.”
DECI INFRICOSATOR LUCRU ……CA NICI DUPA MOARTEA LOR NU TE POTI RUGA PTR CEI CE AU INDRAZNIT SI AU INCALCAT LEGILE DUMNEZEIESTI CARE AU FOST STABILITE DE TRAMBITELE LUI DUMNEZEU….
E INDRAZNEALA MARE A CELOR CARE ISI PERMIT SI VIN CU TOT FELUL DE POGORAMINTE GANDIND CA VINDECA PE CINEVA DUPA CAPUL LOR….CA LEPADIND LEGILE LUI DUMNEZEU NU VA ADUCE DECAT SUFERINTA SI MOARTE SUFLETULUI,SI IN FINAL,OSANDA VESNICA.
http://www.sfantuldaniilsihastrul.ro/fisiere/carti/pidalionul.pdf
Anunțuri

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Despre canoane, Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

9 răspunsuri la „S­a hotărât de Sfinţii Părinţi a se întrebuinţa şi după moarte a se anatematisi , cei ce ori în Credinţă, ori în Canoane ar păcătui”…..

  1. Pingback: CARE ESTE SOARTA DUHOVNICILOR CARE AU LEPADAT INVATATURILE SFINTILOR ? SI MAI ALES SFINTELE CANOANE CARE SANT CUPRINSE IN „PIDALION”. | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

  2. Pingback: NU VA LASATI AMAGITI DE CEI CE FATARNICESC ADEVARUL!! | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

  3. Pingback: …noi crestinii zilelor noastre am ajuns sa luăm noi legile lui Dumnezeu in mână ca nu cumva sa fim amăgiti de anumiti duhovnici iresponsabili care batjocoresc Sfintele Taine ale lui Dumnezeu?!! | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

  4. Pingback: …noi crestinii zilelor noastre am ajuns sa luăm noi legile lui Dumnezeu in mână ca nu cumva sa fim amăgiti de anumiti duhovnici iresponsabili care batjocoresc Sfintele Taine ale lui Dumnezeu?!! | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

  5. Pingback: „Dispensa contra cost?!!”…Feriţi-vă de proorocii mincinoşi care vă tot ademenesc cu tot felul de otrăvuri frumos ambalate pentru a vă osîndi la munca veșnică…. | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

  6. Pingback: „Dispensa contra cost?!!”…Feriţi-vă de proorocii mincinoşi care vă tot ademenesc cu tot felul de otrăvuri frumos ambalate pentru a vă osîndi la munca veșnică…. | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

  7. Pingback: „Dispensa contra cost?!”…Feriţi-vă de proorocii mincinoşi care vă tot ademenesc cu tot felul de otrăvuri frumos ambalate pentru a vă osîndi la munca veșnică…. | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

  8. Pingback: „Dispensa contra cost?!”…Feriţi-vă de proorocii mincinoşi care vă tot ademenesc cu tot felul de otrăvuri frumos ambalate pentru a vă osîndi la munca veșnică…. | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

  9. Pingback: …noi crestinii zilelor noastre am ajuns sa luăm noi legile lui Dumnezeu în mână ca nu cumva sa fim amăgiti de anumiti duhovnici iresponsabili care batjocoresc Sfintele Taine ale lui Dumnezeu?!! | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s