CE ESTE PĂCATUL DESFRÂNĂRII ȘI CINE SUNT CEI CARE SE DESFRÂNEAZĂ

Immagine correlata
Desfrânarea este păcat de moarte, oprit și de cele zece porunci ale lui Dumnezeu. Iar cel ce are curăție, pe toate acestea le biruiește, le calcă în picioare și de nimic nu este vătămat, căci înfrânarea păzește pe om feciorelnic, curat, nestricat, asemenea îngerilor lui Dumnezeu și aduce lui Dumnezeu jertfă vrednică, totdeauna, în tot timpul și locul.
http://mpanait.3x.ro/cele7.htm
Sf.Ignatie Briancianinov
Dumnezeu a creat pe om,inocent,drept,luminat cu toata virtutea, plin de toate bunătățile,un alt înger închinător , cunoscătorul lumii văzute și al lumii spirituale,inițiat în lumea duhovnicească,împărat pământesc condus de Dumnezeu,vremelnic trupește și nemuritor sufletește, material și spiritual,la mijloc între măreție și smerenie ,același și duh și trup-duh,datorită harului,iar trup din cauza mândriei-duh,ca să rămână și să laude pe Binefăcătorul său,iar trup ca să se smerească și să-și dea seama de neputința sa.
Prin Sfântul Botez,omul se curață de păcatul strămoșesc și de toate păcatele făcute până la Botez,se naște o nouă viață spirituală,din apă și din duh(Ioan 3.5),devine mădular al Trupului Tainic a lui Hristos și deci membru al Bisericii și fiu al lui Dumnezeu,după har(Gal 3:27;1Ioan 3.1).
Sfântul Apostol Pavel ne spune:
Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel – Capitolul 4
6.Şi pentru că sunteţi fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile noastre, care strigă: Avva, Părinte!
7.Astfel dar, nu mai eşti rob, ci fiu; iar de eşti fiu, eşti şi moştenitor al lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos.
Taina cea mare la care este chemat omul este îndumnezeirea sa.
Dumnezei sunteți și toți fii ai Celui Prea Înalt(Ps.81:6)ne spune Duhul Sfânt prin gura Sfântului Prooroc David.
Păcatul este încălcarea cu deplină știință și cu voie liberă prin gând cuvânt și faptă voii lui Dumnezeu. Chipul în care se naște păcatul,îl arată Sf. Apostol Iacob :
„Nimeni să nu zică atunci că este ispitit:de la Dumnezeu sunt ispitit , pentru că Dumnzeu nu este ispitit de rele și El Însuși nu ispitește pe nimeni,ci fiecare este ispitit când este tras și momit de însăși pofta sa.Apoi pofta zămislind,naște păcat,iar păcatul,o dată săvârșit,aduce moartea”(Iacb 1:13-15).
Ispita este îndemnul la păcat și trezește pofta omului spre a dobândi ceva prin calcarea legii morale.Ispita vine dinlăuntru omului prin:”pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții”(1Ioan 2,16).Iar din afara omului,ispita vine și de la diavoli(Luca 22.31/Fapt. 5:3)și de la oameni păcătoși.
Sf. Apostol Pavel spune:
„Nu știți oare că voi sunteți templul al lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi?De va strica cineva templul lui Dumnezeu,îl va strica Dumnezeu pe el,pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu care sunteți voi”(1 Cor. 3: 16-17).Toate celelalte păcate pângăresc și spurcă numai sufletul;iar această urâtă fără-de-lege a curviei,pângărește pe om și la suflet și la trup .
Deșartă și mincinoasă este toată frumusețea trupului și fără-de-minte și orbi sunt câți păgubesc cereasca bucurie,pentru atât de scurtă dulceață și spurcată poftă.Când este trebuință de această faptă afrodisiacă,pentru înmulțirea neamului nostru,după dumnezeiasca poruncă și se face cu a bisericii rânduială,precum poruncesc Sfintele Canoane ale Sfinților Părinți,nu este păcat.
(Numai legăturile trupești care au loc între două persoane de sex opus care sunt cununate religios și urmăresc zămislirea de prunci,cu înfrânare în zilele rânduite de Dumnezeieasca Biserică Ortodoxă sunt binecavântate de Dumnezeu).Însă omul păcătos și-a făcut din această legătură trupească un scop al plăcerilor vieții,căzând sub condiția animalică.Pentru că nu vei vedea la animale păcatele pe care le face omul în căutarea fericirii trupești.Pentru că dobitoacele au această lege a înmulțirii pusă de Dumnezeu în firea lor.Omul păcătos prin libertatea pe care o are de la Dumnezeu în căutarea fericirii trupești caută mereu alte noi plăceri și ajunge la păcate împotriva firii pe care nu le vei întâlni niciodată la dobitoace.
Porunca a șaptea: “Să nu fii desfrânat”.
Care este porunca a șaptea?
Porunca a șaptea este: “Să nu fii desfrânat” (Ies. 20: 14).
Ce se oprește prin această poruncă?
Prin această poruncă sunt oprite toate cugetele și dorințele necurate, toate cuvintele și faptele necuviincioase de care creștinul trebuie să se rușineze înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor.
De asemenea, porunca aceasta oprește toate acele lucruri și fapte care pot duce pe creștin la păcatul desfrânării, precum: îmbrăcămintea necuviincioasă, necumpătarea în mâncare și băutură, citirea cărților pornografice, jocurile și cântecele necuviincioase, beția și lenea. Tot de păcatul desfrânării ține și călcarea credinței dintre soț și soție, adică adulterul.
Dragostea dintre soț și soție trebuie să se asemene în curăție cu dragostea dintre Hristos și Biserică (Efes. 5: 21-33). Orice abatere de la această dragoste curată, fie și numai cu gândul, înseamnă o încălcare a poruncii a șaptea (Matei 5: 28). 
Dar și până la căsătorie,creștinul trebuie să se păstreze curat de orice întinăciune.Dacă unul dintre soți moare,iar cel rămas în viață nu poate să se mențină curat,atunci spune Sf.Apostol Pavel, să se căsătoarească(Tim.5:14).
SODOMIA este desfrânare prin acte de perversiune sexuală,adică prin orice acte nefirești,deviate de la o viață sexuală normală.Provine din neogrecul”sodomia”-relații anormale,contra naturii.Este păcatul desfrânaților din Sodoma.Zis-a deci Domnul:„Strigarea Sodomei și a Gomorei e mare și păcatul lor cumplit de greu.Pogorî-Mă-voi deci să văd dacă faptele lor sunt cu adevărat așa cum s-a suit până la Mine strigarea împotriva lor…”(Fac.18:20-21),iar Sf. Apostol Pavel spune că sodomiții nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu”(1 Cor.6,9-10)
Sodomia este desfrâul împotriva firii, precum și împiedicarea cu știință a zămislirii de prunci și lepădarea lor. Desfrâul împotriva firii (sodomia, sexul anal) .
Împotriva firii sunt toate acele apropieri trupești care nu au loc așa cum le-a rânduit Dumnezeu, în chip firesc, între un bărbat și o femeie.
Păcate care strigă la cer pot avea loc între doi barbați, între două femei, dar și între un bărbat și o femeie, după cum urmează: sexul anal, sexul oral, alte practici sexuale perverse, precum și pozițiile sexuale, care nu caută firescul, ci altceva(perversiunea).
Între acestea, pot fi numărate și următoarele: vasectomia și legarea trompelor; folosirea prezervativului și a altor anticoncepționale, care împiedică trăirea firească a apropierii trupești.
ONANIA SAU MALAHIA sau MASTURBAREA este o anomalie sexuală care constă în obținerea plăcerilor sexuale prin autoexcitație,de obicei manuală.Denumirea vine de la Onan,unul dintre cei trei fii ai lui Iuda,care nu a vrut să aibă urmași cu femeia fratelui său mort provocându-și onanie,pentru ca femeia să nu rămână însărcinată.Legea Leviratului la evrei le permitea ca, în cazul morții cumnatului,fratele lui putea să se căsătorească cu soția celui mort și să ridice urmași(Deut.25:5).
Malahia pricinuiește vătămare veșnică nu numai la suflet,ci pricinuiește vătămare și trupească.Căci lipsește trupul de Împărăția Cerurilor și-l osândește la muncile veșnice-precum zice Sf. Apostol Pavel:”Nu vă amăgiți!Nici desfrânații, nici închinătorii la idoli,nici adulterii,nici malahienii nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu”(Cor 6:9-10).Malahia pierde fecioria sufletului care este cel mai cinstit lucru și care,de se pierde,nu se mai dobândește niciodată și pentru că îl face pe om de aduce jertfă diavolului prin risipirea sămânței trupului său.
Un studiu efectuat pe elevii de liceu arată că 90% din băieți și 65% din fete se masturbează.
Așadar,acest păcat este o ciumă și stricăciune a neamului omenesc și face pe malahi să petreacă și aici o viață ticăloasă și în cealaltă viață să se muncească în focul cel veșnic.
HOMOSEXUALITATEA SAU PEDERASTIA este o perversiune sau o inversiune sexuală care constă în atragerea sexuală față de indivizi de același sex,bărbați(homosexuali) și femei(lesbiene).
Este păcat aspru pedepsit  de Dumnezeu:”Să nu te culci cu bărbat ca cu femeie:aceasta este spurcăciune”(Leviticul 18:22),iar altă dată Dumnezeu avertizează:”De se va culca bărbat cu bărbat ca cu o femeie, amândoi au făcut nelegiuire și să se omoare,că sângele lor asupra este”(Lev.20:13).
SACRILEGIU(provine din latinescul „sacrilegium”profanare) este desfrânare a unor persoane care au depus votul castității.Cel care-și încalcă cele trei voturi monahale:sărăcia,castitatea  și ascultarea sau tăierea voi,căzând,în păcatul desfrânării,comite păcat strigător la cer.Canonul 16 al Sinodului al patrulea ecumenic,prevede clar:”Fecioarei care s-a consacrat pe sine Domnului Dumnezeu și de asemenea nici monahilor,nu le este iertat a se căsători,iar dacă se vor afla făcând aceasta să fie excomunicați.”
INCESTUL(Lat. „incestus”spurcat,necurat; incesto-a pângări)Este legătura sexuală,oprită de legile juritice și morale,între părinți și copii sau între frați și surori.Este păcat strigător la cer și constituie cea mai criminală și respingătoare formă a desfrânării.Acest păcat este condamnat aspru de Dumnezeu:Cel ce se va culca cu femeia tatălui său…să fie omorâți,căci amândoi vinovați sunt”(Lev.20:11;18:6-18).Sf. Apostol Pavel condamnă aspru pe ticălosul din Corint care trăia cu femeia tatălui său,spunându-le creștinilor din Corint:”să dați pe unul ca acesta Satanei,spre pieire trupului,ca duhul să se mântuiască în ziua Domnului Iisus”(1 Cor.5:5).Canoanele 4,54,și 87 ale Sinodului șase ecumenic condamnă aspru legăturile sexuale între consanguini,pe linie verticală(frați,surori,verișori etc),oprindu-i de la Sf. Împărtășanie șapte ani,firește după ce s-au despărțit de însoțirea nelegiuită.Iar Sf. Vasile cel Mare,prin canonul 75 oprește incestul doisprezece ani de la Sf. Impărtășanie.

****

recomand linkurile de mai jos…„Ce este desfrânarea…care sunt urmările ei și cum scăpăm de acest duh ucigaș al desfrânării”:

****

1. Ce este defrânarea și care sunt urmările ei…Omul aflând din experienţă că orice plăcere are ca urmare în chip sigur durerea…
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/10/29/ce-este-defranarea-si-care-sint-urmarile-ei-omul-afland-din-experienta-ca-orice-placere-are-ca-urmare-in-chip-sigur-durerea/

****

2. „ …lăcomia şi curvia – sunt păcate grele şi amândouă bagă pe om în gheenă…”
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/10/30/lacomia-si-curvia-sunt-pacate-grele-si-amandoua-baga-pe-om-in-gheena/

****

3. Cum scăpăm de demonul curviei ? …Lectura din Sfintele Scripturi, neuitând însă că lecturile bune folosesc numai atunci când le îmbini numaidecât cu fapta, deoarece lenea face ca patimile să se întoarcă.
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/10/30/cum-scapam-de-demonul-curviei-lectura-din-sfintele-scripturi-neuitand-insa-ca-lecturile-bune-folosesc-numai-atunci-cand-le-imbini-numaidecat-cu-fapta-deoarece-lenea-face-ca-patimile-sa-se-intoa/

****

Reclame

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în despre desfrânare, Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s